Convenis i plans de treball

Convenis de col·laboració 

El Consell de l’Advocacia Catalana, a través de la Comissió de Llengua, articula l’activitat d’impuls de la llengua catalana en l’àmbit del dret mitjançant acords de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, el Consell és part signatària dels diferents convenis que s’han anat signant des de l’any 2013 entre el Departament de Justícia, el Departament de Cultura i les institucions representatives dels col·lectius professionals de l’àmbit jurídic:

 


Pla de treball vigent (2020-2024)

En virtut del Conveni marc de col·laboració per fomentar el coneixement i l’ús del català signat el 2020, el Consell de l’Advocacia Catalana està compromès a aplicar un pla de treball que té els objectius següents:

a) Aconseguir la capacitació en llengua catalana i llenguatge jurídic dels professionals col·legiats.

b) Facilitar i ampliar la disponibilitat de recursos en català per poder-la utilitzar en les actuacions professionals (normativa, formularis, terminologia jurídica …).

c) Promoure i difondre els drets lingüístics dels ciutadans en relació amb l’àmbit jurídic.

d) Estendre l’ús del català en l’activitat professional dels col·lectius mitjançant les actuacions que es concertin.

Per tal d’assolir els objectius establerts, la Comissió de Llengua duu a terme les actuacions següents:

 


Programa de foment del català al TOAD (vigent)

La finalitat del programa és incentivar l’ús de la llengua catalana entre els professionals del dret,  aconseguir una major incidència de l’ús del català en l’Administració de justícia i fer efectiu el dret d’opció lingüística dels ciutadans que escullin relacionar-se en aquest idioma amb l’Administració de justícia.

Complement econòmic per a l’advocacia

Els lletrats i les lletrades percebran un complement de 25,00 € per escrit presentat en llengua catalana sobre el mòdul de torn d’ofici equivalent, segons el que estableixen el conveni i l’annex del conveni (vegeu també la instrucció).

Més informació


Memòries

Memòria d’actuació 2020 – Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia Catalana

Memòria d’actuació 2021 – Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia Catalana

Memòria d’actuació 2022 – Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia Catalana

Memòria d’actuació 2023 – Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia Catalana

Back to top button