Funcions del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya

Conforme al que disposa l’article 60 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, el CICAC té les funcions públiques següents:

  • Exercir la representació i la defensa generals de la professió en l’àmbit de Catalunya i la coordinació dels col·legis professionals que els integren.
  • Elaborar les normes relatives a l’exercici professional i al règim disciplinari comunes a la professió.
  • Informar sobre els projectes normatius que els trameti el Govern o un departament de la Generalitat.
  • Mitjançar en els conflictes que puguin sorgir entre els col·legis professionals o, si escau, resoldre’ls per via arbitral, i exercir les funcions disciplinàries en relació amb les persones que integren els òrgans de govern dels col·legis professionals.
  • Aprovar llur pressupost i fixar equitativament la participació dels col·legis professionals en les despeses del consell.
  • Vetllar perquè l’actuació dels col·legis professionals s’ajusti a les normes que regulen l’exercici de la professió i perquè l’actuació
  • col·legial s’ajusti al principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de manera que no es produeixi cap tipus de discriminació.
  • Les altres funcions que els atribueix la llei.
  • També és funció del CICAC elaborar un codi deontològic i de bones pràctiques, per al bon exercici de la professió, i mantenir-lo actualitzat. Aquesta funció s’ha d’exercir respectant les disposicions generals establertes en aquests àmbits.
  • El CICAC també pot exercir altres funcions públiques per delegació del Govern, així com exercir altres activitats de naturalesa privada, especialment en relació amb el foment, la creació i l’organització de serveis i prestacions en interès dels col·legis professionals i dels i de les professionals col·legiades.
Back to top button