Home / El CICAC / Funcions del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya

Funcions del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya

Conforme al que disposa l’article 60 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, el CICAC té les funcions públiques següents:

  • Exercir la representació i la defensa generals de la professió en l’àmbit de Catalunya i la coordinació dels col·legis professionals que els integren.
  • Elaborar les normes relatives a l’exercici professional i al règim disciplinari comunes a la professió.
  • Informar sobre els projectes normatius que els trameti el Govern o un departament de la Generalitat.
  • Mitjançar en els conflictes que puguin sorgir entre els col·legis professionals o, si escau, resoldre’ls per via arbitral, i exercir les funcions disciplinàries en relació amb les persones que integren els òrgans de govern dels col·legis professionals.
  • Aprovar llur pressupost i fixar equitativament la participació dels col·legis professionals en les despeses del consell.
  • Vetllar perquè l’actuació dels col·legis professionals s’ajusti a les normes que regulen l’exercici de la professió i perquè l’actuació
  • col·legial s’ajusti al principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de manera que no es produeixi cap tipus de discriminació.
  • Les altres funcions que els atribueix la llei.

També és funció del CICAC elaborar un codi deontològic i de bones pràctiques, per al bon exercici de la professió, i mantenir-lo actualitzat. Aquesta funció s’ha d’exercir respectant les disposicions generals establertes en aquests àmbits.

El CICAC també pot exercir altres funcions públiques per delegació del Govern, així com exercir altres activitats de naturalesa privada, especialment en relació amb el foment, la creació i l’organització de serveis i prestacions en interès dels col·legis professionals i dels i de les professionals col·legiades.

Fruit de la reunió del President de la Generalitat de Catalunya amb el President de la Intercol·legial Catalana, s’ha posat en marxa la Campanya 012: Col·legis Professionals, que s’emet per la Corporació de Radio Televisió Catalana.

El missatge de la campanya transmet que els Col·legis Professionals són fonamentals per a la adequació de les professions a les necessitats socials, per la tasca de suport a les administracions públiques que contribueix a una millor prestació de serveis professionals a la ciutadania, i pel foment de l’ocupació i l’emprenedoria.

Si voleu veure aquesta campanya, podeu trobar-la a Youtube