Avís legal

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya , amb CIF Q5856176B i seu a Carrer de Roger de Llúria, 113, 3ª planta 08037 Barcelona i correu electrònic cicac@cicac.cat manifesta que són de la seva propietat:

 • el domini web cicac.cat
 • els perfils i pàgina en les següents xarxes socials:
  • Twitter:
  • Google+

El Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet o presència online en les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts en la llei, el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en els seus medis online.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d’Internet o xarxes socials del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

XARXES SOCIALS

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya i que accepti la relació amb la nostra xarxa social. Si així es realitza, el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos. Si l’usuari no desitja que el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya pugui accedir al seu perfil o interrelacionar amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari.
Les actuacions que realitzi el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya en quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest medis online.
La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades en la xarxa social de referència en el moment oportú i implica amb la seva participació per l’usuari l’acceptació d’aquestes.
Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin en les xarxes socials serà sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents links:

Twitter: https://twitter.com/es/tos

Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=es

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades Personals, per la present autoritza a que les dades personals facilitades en els medis online siguin tractades sota la responsabilitat del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya amb CIF Q5856176B i domicili a Carrer de Roger de Llúria, 113, 3ª planta 08037 Barcelona:

 • Formulari de contacte: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta i no seran transmeses a tercers.
 • Formulari d’inici de sessió i crear un compte d’usuari a l’accés a la plataforma formativa: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de portar el control i gestió de les accions formatives en relació als seus participants. Les seves dades seran conservades mentre es mantingui l’interès legítim que va ocasionar el seu tractament, i no seran transmeses a tercers.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

 • D’accés: L’interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats.
 • Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
 • Supressió: L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l’interessat s’oposa al tractament. les dades s’han tractat il·lícitament, s’han de suprimir per complir una obligació legal o s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
 • la limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
 • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
 • Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, , si es basa en el consentiment o en un contracte, el tractament es fa per mitjans automatitzats.
 • No ser objecte de decisions individuals automatitzades:
  L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell o que l’afecta negativament,

Aquestes peticions caldrà que es facin arribar a Carrer de Roger de Llúria, 113, 3ª planta 08037 Barcelona o a dpo@cicac.cat.

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a dpo@cicac.cat.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, de la seva presencia en xarxes socials, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.
Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades pel Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya .
El Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software es gravat. El Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya poseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Back to top button