Programa de foment de l’ús del català en actuacions processals d’assistència jurídica gratuïta

 

Signat un conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Justícia, i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya de delegació de funcions per a l’execució del programa específic de foment de l’ús del català en actuacions processals d’assistència jurídica gratuïta, amb la finalitat de fomentar l’ús del català en l’Administració de justícia.

Amb el conveni es pretén fomentar que es faci efectiu el dret d’opció lingüística dels ciutadans i ciutadanes que hagin escollit la llengua catalana com a llengua per comunicar-se amb els òrgans judicials.

Els lletrats i les lletrades que formulin la inscripció voluntària assumeixen el compromís de:

  • Informar dels drets lingüístics els ciutadans i ciutadanes que atenen i, en cas que triïn l’opció de ser atesos en català, dur a terme les actuacions per fer efectiu aquest dret al llarg de tota l’actuació professional fins que finalitzi l’assumpte.
  • Presentar en català els escrits que iniciïn la seva actuació professional (demanda, contestació, recurs, etc.), segons els tipus que es descriuen a l’annex d’aquest conveni.
  • Actuar de conformitat amb els estàndards de bones pràctiques lingüístiques i aplicar en l’exercici professional les recomanacions i orientacions que recull el Manual de bones pràctiques lingüístiques a la justícia (2013), publicat pel Departament de Justícia i elaborat per encàrrec de l’Observatori Català de la Justícia (Manual de bones pràctiques lingüístiques a la justícia (cicac.cat)).
  • Fer constar l’opció lingüística del ciutadà o ciutadana (per exemple, mitjançant altressí) i sol·licitar expressament a l’òrgan judicial que la documentació es notifiqui en català quan el client ho hagi demanat.
  • Dur a terme qualsevol altra actuació de naturalesa anàloga a les anteriors que pugui incidir en el desenvolupament correcte de l’actuació professional en llengua catalana.

En compensació, els lletrats i les lletrades percebran un complement sobre el mòdul de torn d’ofici equivalent, segons el que estableixen el conveni i l’annex del conveni. Arran de les diverses pròrrogues del conveni, el complement econòmic actual és de 25 euros.

Com inscriure’s al Programa?

Cal enviar a serveilinguistic@cicac.cat la sol·licitud d’alta següent degudament emplenada i signada. El procediment d’alta no està subjecte a un termini i es pot dur a terme al llarg del 2024.

Si ja us heu inscrit amb anterioritat al programa, NO cal tornar a tramitar l’alta.

Consulta els documents i inscriu-t’hi!

Criteris Interpretatius foment del català nota informativa ADVOCATS i ADVOCADES FORMULARI D’ALTA

Fem visible el català a la justícia!

Related Articles

Back to top button