Torn d’Ofici i Assistència a la persona Detinguda, AJG i SOJ

Àrea del TOAD AJG SOJ

La Comissió del Torn d’Ofici del CICAC, presidida per un Degà o Degana, té com a funció la de donar suport tècnic al Plenari de CICAC en tot el que pugui afectar a la matèria de Torn d’ofici, l’assistència a la persona detinguda i l’assistència jurídica gratuïta.

Igualment coordina les actuacions conjuntes de l’Advocacia catalana en matèria de Torn d’ofici, assistència a la persona detinguda i assistència jurídica gratuïta de Catalunya. Dóna suport tècnic i jurídic als Col·legis d’Advocats de Catalunya, en la matèria i unifica criteris d’interpretació.

Intervé en diferents comissions i grups de treball  amb l’administració relacions en la matèria de Torn d’ofici, l’assistència a la persona detinguda i l’assistència jurídica.

Participa en representació de l’Advocacia catalana en matèria de Torn d’ofici, assistència a la persona detinguda i assistència jurídica gratuïta a les reunions i comissions del CGAE.

Prepara, revisa i certifica la documentació dels Col·legis d’Advocats, mensual i trimestral, als efectes d’efectuar els pagaments a lletrades i lletrats i col·legis derivats d’actuacions de Torn d’ofici, assistència a la persona detinguda i gestió de l’assistència jurídica gratuïta.

Es coordina també amb les altres comissions del CICAC en tot allò que pugui afectar a la matèria de Torn d’ofici, l’assistència a la persona detinguda i l’assistència jurídica.

Té com subcomissions relacionades la de penitenciari i la d’estrangeria i coordina els membres de l’advocacia catalana de la subcomissió de violència contra la dona del CGAE.

Membres de la Comissió

Responsables:

  • Excma. Sra. Eulàlia Barros. Degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell (Subcomissió de dret Penitenciari)
  • Excma. Sra. Estela Martín. Degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (Subcomissió de dret d’Estrangeria)

 

Acord foment de l’ús del català a la justícia
Funcions de la Comissió del TOAD, SOJ i AJG Normativa Pagaments del Torn d’Ofici Pagaments del Programa de foment de l’ús del català Serveis Orientació Jurídica Subcomissió Dret Penitenciari Subcomissions: Estrangeria Mòduls vigents

 

 

 

Back to top button