Netpralat

El Projecte: NetPraLat / El Proyecto NetPraLat

(Contenido en español más abajo)

Les garanties processals de les persones investigades durant la detenció i la presa de declaració en fase d’instrucció s’han vist reforçades per la legislació europea (directives sobre garanties processals). Aquesta legislació imposa deures i requisits específics als i les advocades durant aquestes fases com, per exemple, exercir un paper actiu durant la presa de declaració a les persones investigades a comissaria i en la fase d’instrucció de procediment.

Tenint en compte aquests nous requisits, el projecte NetPraLat (Treballant en xarxa per reforçar les garanties processals en fase d’instrucció mitjançant formació transnacional orientada a la pràctica per a advocats), finançat per la Unió Europea, amb la col·laboració de l’CICAC (Consell de l’Advocacia Catalana), la Universitat de Maastricht, Iridia, Centre per a Defensa dels Drets Humans, l’Institut per al Monitorització dels Drets Humans de Lituània (HRMI), el Consell de l’Advocacia de Polònia i l’Associació Europea d’intèrprets i traductors jurats ( EULITA), posa en marxa un programa de formació que pretén millorar les habilitats pràctiques dels i les advocades per prestar una defensa efectiva durant la detenció i la fase d’instrucció dels procediments penals.

Paquet de formació Netpralat

Aquest projecte ha resultat en un paquet formatiu desenvolupat per tal de distribuir-àmpliament entre Col·legis d’advocats, organitzacions i institucions dedicades a la formació d’advocats i advocades i persones formadores individuals en l’àmbit de l’advocacia.

Per facilitar la seva replicació i adaptació, el programa de formació té una estructura modular. Així, les futures persones usuàries o formadores poden “barrejar i combinar” els diferents elements de el programa per satisfer les seves pròpies necessitats, o integrar alguns elements del programa de formació proposat en els seus cursos de formació existents.


El Proyecto: NetPraLat

Las garantías procesales de las personas investigadas durante la detención y la toma de declaración en fase de instrucción se han visto reforzadas por la legislación europea (directivas sobre garantías procesales). Esta legislación impone deberes y requisitos específicos a los y las abogadas durante estas fases como, por ejemplo, desempeñar un papel activo durante la toma de declaración a las personas investigadas en comisaría y en la fase de instrucción del procedimiento.

Teniendo en cuenta estos nuevos requisitos, el proyecto NetPraLat (Trabajando en red para reforzar las garantías procesales en fase de instrucción mediante formación transnacional orientada a la práctica para abogados), financiado por la Unión Europea, con la colaboración del CICAC (Consejo de la Abogacía Catalana), la Universidad de Maastricht, Irídia , Centro para defensa de los Derechos Humanos, el Instituto para el Monitoreo de los Derechos Humanos de Lituania (HRMI) y el Consejo de la Abogacía de Polonia y la Asociación Europea de intérpretes y traductores jurados (EULITA), pone en marcha un programa de formación que pretende mejorar las habilidades prácticas de los y las abogadas para prestar una defensa efectiva durante la detención y la fase de instrucción de los procedimientos penales.

Paquete de formación Netpralat

Este proyecto ha resultado en un paquete formativo desarrollado con el fin de distribuirlo ampliamente entre Colegios de abogados, organizaciones e instituciones dedicadas a la formación de abogados y abogadas y personas formadoras individuales en el ámbito de la abogacía.

Para facilitar su replicación y adaptación, el programa de formación tiene una estructura modular. Así, las futuras personas usuarias o formadoras pueden “mezclar y combinar” los diferentes elementos del programa para satisfacer sus propias necesidades, o integrar algunos elementos del programa de formación propuesto en sus cursos de formación existentes.


Back to top button