Programa de foment del TOAD en català

Inscripcions al Programa

Els advocats i advocades inscrits al Torn d’Ofici poden tramitar la sol·licitud d’alta enviant-la degudament emplenada i signada a l’adreça electrònica serveilinguistic@cicac.cat. El procediment d’alta no està subjecte a un termini i es pot dur a terme al llarg de l’any en què el programa sigui vigent.

Si ja us heu inscrit amb anterioritat al programa, NO cal tornar a tramitar l’alta.

Marc legal

Finalitat del programa

La finalitat del programa és incentivar l’ús de la llengua catalana entre els professionals del dret,  aconseguir una major incidència de l’ús del català en l’Administració de justícia i fer efectiu el dret d’opció lingüística dels ciutadans que escullin relacionar-se en aquest idioma amb l’Administració de justícia.

Compensació

 

Els lletrats i les lletrades percebran un complement de 25,00 € (segons modificació aprovada l’agost del 2023) per escrit presentat en llengua catalana sobre el mòdul de torn d’ofici equivalent, segons el que estableixen el conveni i l’annex del conveni.

 

Quins escrits poden ser objecte del complement econòmic?

> > > Llegiu els criteris generals d’aplicació del complement.

 

Compromisos dels advocats que s’adhereixen al Programa

Els lletrats i les lletrades que formulin la inscripció voluntària assumeixen el compromís de:

  • Informar dels drets lingüístics els ciutadans i ciutadanes que atenen i, en cas que triïn l’opció de ser atesos en català, dur a terme les actuacions per fer efectiu aquest dret al llarg de tota l’actuació professional fins que finalitzi l’assumpte.
  • Presentar en català els escrits que iniciïn la seva actuació professional (demanda, contestació, recurs, etc.).
  • Actuar de conformitat amb els estàndards de bones pràctiques lingüístiques i aplicar en l’exercici professional les recomanacions i orientacions que recull el Manual de bones pràctiques lingüístiques a la justícia (2013), publicat pel Departament de Justícia i elaborat per encàrrec de l’Observatori Català de la Justícia (Manual de bones pràctiques lingüístiques a la justícia).
  • Fer constar l’opció lingüística del ciutadà o ciutadana (per exemple, mitjançant altressí) i sol·licitar expressament a l’òrgan judicial que la documentació es notifiqui en català quan el client ho hagi demanat.
  • Dur a terme qualsevol altra actuació de naturalesa anàloga a les anteriors que pugui incidir en el desenvolupament correcte de l’actuació professional en llengua catalana.

 

Més informació

Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça serveilinguistic@cicac.cat o bé estigueu atents a les notícies que publiquem a la web i al nostre butlletí de notícies.

 

[Data d’actualització: gener 2024]

 

 

Back to top button