Home / Àrees de treball / Deontologia

Deontologia

Deontologia

Benvolguts/Benvolgudes:

En sessió del Ple del Consell de l’Advocacia Catalana de data 18 de desembre de 2017, va prendre possessió del càrrec de president de la institució el company Julio Naveira, Degà de Mataró, moment en que em va confiar la Presidència de la Comissió de Deontologia, que fins a la data la exercia ell.

Com be sabeu, aquesta Comissió és la competent per a la tramitació dels expedients en l’exercici de la potestat disciplinària, quan el Lletrat/ada afectada té la condició de membre del mateix Consell o membre de Junta de Govern d’un dels 14 Col·legis que en formen part, ja que en aquests supòsits es el Ple del Consell, el que té legalment atribuïdes les facultats sancionadores.

Si bé aquest és un objecte fonamental i el més conegut de la Comissió que presideixo, son més les tasques que desenvolupem. Així periòdicament ens reunim les persones responsables de la Comissió de Deontologia de cadascun dels col·legis catalans, a fi efecte de tractar la casuística que ens afecta en la resolució del expedients per infracció de la Normativa de l’Advocacia Catalana, debatent i compartint criteris d’interpretació i d’aplicació del regim de les sancions previstes.

Bé, per tal de compartir aquestes conclusions i difondre bones pràctiques deontològiques, el president m’ha encomanat que impulsi aquesta comunicació a través de mitjans telemàtics a fi de que arribi a tots el lletrats i lletrades de Catalunya, i en aquest sentit a la web del Consell dins de l’àrea de la nostra Comissió, ens proposem publicar periòdicament reflexions deontològiques, i tanmateix tenim interès en crear una bústia en les sentències més interessants d’aquesta disciplina.

Per aquest particular demanem la vostra col·laboració per tal que ens feu arribar aquelles sentències o interlocutòries que posen fi als procediments judicials on s’enjudicien assumptes de naturalesa deontològica, en la mesura que continguin pronunciaments d’interès, que seran tractades en la reserva que exigeix la llei de protecció de dades.

D’altra banda i en aquesta mateixa voluntat el passat dia 4 de gener vam posar en marxa un tuït anomenat “deontologicicac” amb la finalitat de que introduïu comentaris breus sobre aquesta matèria, preocupacions, incidències, suggeriments, etc., fomentant el debat interactiu.

Finament comentar-vos que en la mesura en que la Llei 7/2006 de 31 de maig, atribueix les competències al Consell, des de la Comissió de Deontologia estem procedint a la confecció d’un codi deontològic de la professió, que substitueixi a la actual Normativa de l’Advocacia Catalana, a fi de dotar-nos d’un text legal adaptat a les necessitats actuals de l’exercici de l’advocacia.

Podeu participar en la confecció del seu contingut a través de les Comissions de Deontologia dels vostres respectius Col·legis durant els propers mesos, i amb totes les aportacions, des del Consell presentarem una proposta de text definitiu per al seu debat al IV Congrés de l’Advocacia Catalana, que tindrà lloc a Tarragona els dies 27 al 29 del proper mes de setembre d’aquest any.

Estarem molt agraïts en tots aquells companys i companyes que adoptin una posició activa vers les qüestions que siguin d’interès per a la professió, per tant restem pendents de les vostres aportacions.

Salutacions cordials.

 

Presentació de l’àrea

Presentació de l’àrea

Reflexions deontològiques

Reflexions deontològiques

¿Cal que siguem nosaltres mateixos, entre companys i companyes, que ens disciplinem, que ens controlem i que, sobretot, ens sancionem?. ¿És necessari que realitzem aquesta tasca que en ocasions acaba amb la imposició entre nosaltres mateixos d’un càstig?. La resposta podem obtenir-la a partir de fer-nos més preguntes: ¿som una professió amb vocació de servei que aspira a la més alta qualitat?; ¿volem el reconeixement social i públic que creiem ens mereixem i que no ha d’estar per sota de la resta d’operadors jurídics del nostre nivell?; ¿ens disciplinem nosaltres o deixem que ho facin altres?. Aquí la resposta no està en el vent com diu la cançó de Bob Dylan, sinó en cadascun i cadascuna de nosaltres i, atenció, que si ens equivoquem en aquesta resposta podem afectar el futur de la nostra feina…

 Comissió de Deontologia

Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat.

Esquemes de procediment

Esquemes de procediment