Continua vigent el Programa de foment del català al TOAD durant el 2022, amb un complement de 20€ per actuació feta en català

En compliment de l’acord de Govern de data 21 de desembre, pel qual es va aprovar la pròrroga i modificació del conveni pel foment del català a l’Administració de justícia, ha estat signada l’addenda que permet donar continuïtat durant el 2022 al Programa de foment del català al TOAD.

La finalitat del programa és incentivar l’ús de la llengua catalana entre els professionals del dret, aconseguir una major incidència de l’ús del català en l’Administració de justícia i fer efectiu el dret d’opció lingüística dels ciutadans que escullin relacionar-se en aquest idioma amb l’Administració de justícia.

L’addenda preveu per a l’any 2022 que el complement de foment de l’ús del català per a les actuacions que portin a terme els professionals acollits voluntàriament al programa passi de 14€ a 20€.

Els advocats i advocades inscrits al Torn d’Ofici poden tramitar la sol·licitud d’alta enviant-la degudament emplenada i signada a l’adreça electrònica serveilinguistic@cicac.cat. El procediment d’alta no està subjecte a un termini i es pot dur a terme al llarg del 2022. Els advocats que ja es van inscriure al programa l’any 2021 no cal que tornin a demanar l’alta i se’ls aplicarà l’increment del complement de forma automàtica.

 

Related Articles

Back to top button