El Govern impulsa el certificat de coneixement de llenguatge jurídic en català

nivellJEl Consell Executiu va aprovar el 30 de desembre de 2014 el decret que impulsa el certificat de coneixement de llenguatge jurídic en català (nivell J), que té com a objectiu fomentar-ne el coneixement entre els col·lectius professionals de l’àmbit de la justícia i aconseguir fer efectius, així, els drets lingüístics dels ciutadans, recollits a l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Va adreçat al personal de l’Administració de justícia, tot i que també es promourà entre els col·lectius següents: advocats i procuradors dels tribunals; notaris, registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, i graduats socials. També es promourà en altres col·lectius professionals del món del dret, a través dels convenis que se subscriguin amb les seves institucions col·legials.

Related Articles

Back to top button