Informació econòmica

 

Bens immobles

  • El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya és el propietari dels dos immobles que ocupen la seu de la institució, situats a la segona i tercera planta de l’edifici del carrer Roger de Llúria núm. 113 de Barcelona (08037).
  • Actualment, els dos immobles estan gravats amb una càrrega hipotecària.

Convenis

Retribucions alts càrrecs

Els Consellers i Conselleres del Ple del Consell de l’Advocacia Catalana poden percebre, en compensació a la dedicació i desplaçaments que els suposa l’activitat del Consell, dietes per l’assistència a reunions que tinguin per objecte l’exercici de funcions i responsabilitats derivades de la seva condició com a consellers  o conselleres del Consell de l’Advocacia Catalana.

L´exercici d’aquestes funcions ha d’anar presidit, com a norma general, per criteris d’austeritat i contenció econòmica, ajustant les despeses a la disponibilitat pressupostària i de mitjans.

Per l’any 2023, en  el pressupost i de conformitat amb el Codi ètic i al Pressupost del Consell de l’Advocacia Catalana, l’import global de la partida pressupostària destinada a aquesta finalitat  diferencia entre les reunions que es puguin celebrar presencialment i les que es celebrin en format telemàtic i ha estat   objecte de reducció progressiva, per adaptació a la situació econòmica actual.

Subvencions

El Consell de l’Advocacia Catalana presta part de la seva activitat mitjançant la percepció de subvencions públiques, que son objecte de control i supervisió per part de l’Administració competent.

L’any 2023 han estat aprovades les següents subvencions:

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA QUE CONCEDEIX LA SUBVENCIÓFINALITAT DE LA SUBVENCIÓ IMPORT GLOBAL DE LA SUBVENCIÓ DOCUMENT  DE CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Departament de Justícia de la Generalitat de CatalunyaPrestació del servei d’Assistència Jurídica Gratuïta64.415.944.-€ (dels que 60.399.201.-€ corresponen a actuacions professionals i 4.016.743.-€ a gestió col·legial, imports que tenen caràcter estimatiu ja que els imports definitius venen determinats pel nombre i actuacions justificades)RESOLUCIÓ JUS/461/2023, de 15 de febrer
Departament de Justícia de la Generalitat de CatalunyaPrestació del programa de Foment de la Llengua Catalana a l’àmbit de TOAD290.608,88.-€
Departament de Justícia de la Generalitat de CatalunyaPrestació del servei SOJ PENITENCIARIImport màxim de 81.216.-€Conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’orientació jurídica penitenciària -2023
Conselleria de Fons Europeus, Universitats i Cultura del Govern  de les Illes BalearsDesenvolupament del Projecte Compendium.cat 24.000.-€ bianual (12.000.-€,l’any 2022 i 12.000.-€,l’any 2023)Resolució concessió subvenció
Comissió Europea

Programa de Justícia de la UE

Implementar el projecte CIVILAW, amb l’objectiu de  formar advocades i advocats de 7 Estats Membres  en relació a instruments legals relatius al dret de família i al dret d’ insolvència

Partners:

Col·legi d’Advocats d’Itàlia, el Col·legi d’Advocats de París, el col·legi d’Advocats de Romania, el Col·legi d’Advocats de Polònia, el Col·legi d’Advocats d’Atenes, el Col·legi d’Advocats de la República Txeca i el Consell de l’Advocacia d’Espanya

Subvenció total per al Projecte: 409.313,53€

Subvenció total per al CICAC:

3.672€

Vigència del projecte:

De 2022 a 2024

Subvenció CIVILAW
Comissió Europea

Programa de Justícia de la UE

Implementar el projecte TRADATA 2, advocades i advocats en protecció de dades conjuntament amb 8 diferents col·legis de l’advocacia de la UE.

Partners:

Col·legi d’Advocats d’Itàlia, el Col·legi d’Advocats de París, el col·legi d’Advocats de Romania, el Col·legi d’Advocats de Polònia, el Col·legi d’Advocats d’Atenes, el Col·legi d’Advocats de la República Txeca i el Consell de l’Advocacia d’Espanya, Col.legi d’Advocats de Xipre.

Subvenció total per al Projecte: 323.704,74€

Subvenció total per al CICAC:

1.836€

Vigència del projecte:

De 2022 a 2024

Subvenció TRADATA 2
Comissió Europea

Programa de Justícia de la UE

Implementar el projecte LITEL.

Té l’objectiu de formar a l’advocacia jove en normativa de la UE i intercanvi de bones pràctiques entre proveïdors de formació per advocades i advocats.

Partners:

Escola de Formació del Col.legi de l’Advocacia de París (coordinador)

Col.legi de l’Advocacia d’Irlanda

Col.legi d’advocats de la República Txeca

 

Subvenció total per al Projecte: 193.687,43€

 

Subvenció total per al CICAC:

19.094,36€

Vigència del projecte:

1/12/2022 a 1/11/2024

 

EUROPEAN COMMISSIONSMobilitat d’alumnat per motius d’aprenentatge i practiques, d’Educació Superior entre els països del programa ERASMUS +Pressupost aprovat per SEPIE: 21.000€.Conveni de Subvenció
CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTINUA DE CATALUNYAOferiment a les persones col·legiades en col·legis de l’advocacia de Catalunya de formació continuada en matèria d’habitatge12.250.-€Resolució Concessió Subvenció 

 

 

Back to top button