Informació econòmica

 

Bens immobles

  • El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya és el propietari dels dos immobles que ocupen la seu de la institució, situats a la segona i tercera planta de l’edifici del carrer Roger de Llúria núm. 113 de Barcelona (08037).
  • Actualment, els dos immobles estan gravats amb una càrrega hipotecària.

Convenis

Retribucions alts càrrecs

Els Consellers i Conselleres del Ple del Consell de l’Advocacia Catalana poden percebre, en compensació a la dedicació i desplaçaments que els suposa l’activitat del Consell, dietes per l’assistència a reunions que tinguin per objecte l’exercici de funcions i responsabilitats derivades de la seva condició com a consellers  o conselleres del Consell de l’Advocacia Catalana.

L´exercici d’aquestes funcions ha d’anar presidit, com a norma general, per criteris d’austeritat i contenció econòmica, ajustant les despeses a la disponibilitat pressupostària i de mitjans.

Per l’any 2023, en  el pressupost i de conformitat amb el Codi ètic i al Pressupost del Consell de l’Advocacia Catalana, l’import global de la partida pressupostària destinada a aquesta finalitat  diferencia entre les reunions que es puguin celebrar presencialment i les que es celebrin en format telemàtic i ha estat   objecte de reducció progressiva, per adaptació a la situació econòmica actual.

Subvencions

El Consell de l’Advocacia Catalana presta part de la seva activitat mitjançant la percepció de subvencions públiques, que son objecte de control i supervisió per part de l’Administració competent.

 

 

Back to top button