Compareixença al Congrés per tractar les esmenes de l’Advocacia al projecte de llei de reforma concursal

Victoria Ortega, presidenta del CGAE, i Martí Batllori i Elisa Escolà, advocats del Grup de Segona Oportunitat de la Comissió de Normativa de l’ICAB i el Consell de l’Advocacia Catalana, compareixen al Congrés dels Diputats en nom de l’advocacia institucional.

Es troba en tràmit al Congrés dels Diputats el Projecte de Llei de reforma del text refós de la Llei Concursal, amb la finalitat de dur a terme la transposició de la Directiva de la Unió Europea coneguda com a “Directiva sobre reestructuració i insolvència”. Davant d’aquest tràmit legislatiu i tal com l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha vingut informant, des de la Comissió de Normativa ICAB-Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), amb el suport dels grups de treball de Segona Oportunitat i Concursal, així com amb la col·laboració de diferents comissions i seccions, s’han elaborat diverses propostes d’esmenes que aborden diferents temes regulats en el referit projecte de llei.

D’entre elles, val la pena destacar en primer lloc la que manté la necessitat de garantir la tutela judicial efectiva del deutor en el procés especial de segona oportunitat amb plenes garanties, fet que fa imprescindible la intervenció necessària i en tot cas d’assistència lletrada mitjançant un professional de l’advocacia i la representació processal mitjançant procurador.

També és important advertir que es reclama la necessitat de no excloure els crèdits públics en els processos de segona oportunitat. Els deutors de bona fe insolvents o sobreendeutats han de poder gaudir de la plena exoneració dels seus deutes sense que se n’exclogui aquests crèdits, perquè aquesta circumstància suposa una sobreprotecció dels mateixos de manera injustificada i una greu limitació als efectes de la segona. oportunitat. La idea d’excloure el crèdit públic del sistema d’exoneració previst en el Projecte de llei té un propòsit merament sancionador que indubtablement perjudica l’interès de l’Estat ja que la impossibilitat de pagament del deutor, lluny de crear-hi una consciència tributària, l’empeny a l’economia submergida. I és que aquesta situació, la majoria de les vegades, impossibilita fer front ni tan sols al principal dels deutes tributaris i amb més dificultat a les sancions que els acompanyen.

A més, mitjançant les esmenes presentades es qüestionen les previsions retroactives del règim transitori del projecte, que afecten el deutor que hagués iniciat el procediment abans de l’entrada en vigor de la nova llei. També s’adverteix que la previsió del procediment especial per a les micro-pimes no té en compte la definició que per a aquest tipus d’entitats estableix la normativa europea, donant peu a una aplicació generalitzada d’un procediment especial amb una regulació que no hauria de ser aplicable de forma generalitzada. Així mateix, s’aborden els problemes derivats de les previsions que el projecte fa sobre les limitacions de nomenament d’administradors concursals i els relacionats amb el sistema retributiu dels mateixos.

Per tot l’anterior, aquest dimarts s’ha produït una compareixença al Congrés dels Diputats per tractar-hi les anteriors esmenes, així com per conèixer els posicionaments d’altres representants del món econòmic i professional. És rellevant posar de manifest la importància que té el fet que en el tràmit parlamentari de compareixences acordat pels grups parlamentaris davant la Comissió de Justícia compareguin tres professionals de l’advocacia com Victòria Ortega, presidenta del Consell General de l’Advocacia Espanyola (CGAE), i els advocats catalans Martí Batllori i Elisa Escolà, responsable i membre respectivament del Grup de Treball de Segona Oportunitat de l’ICAB. Aquest grup de treball està adscrit a la Comissió de Normativa, àmbit en el que l’ICAB i el Consell de l’Advocacia Catalana treballen profitosament de manera conjunta.

Amb la presentació d’aquestes esmenes i les compareixences en seu parlamentària, l’advocacia busca dur a terme la seva aportació en aquest procés de reforma tot contribuint a salvaguardar els drets de la ciutadania, potenciar el mecanisme de la segona oportunitat i garantir la correcta adequació de la legislació espanyola a la directiva europea.

Barcelona, 1 de març de 2022

 

 

 

Related Articles

Back to top button