Diploma de postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social

Amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (LSS) es configura el Sistema Català de Serveis Socials (SCSS), amb un règim jurídic propi, com a un dels pilars de l’estat del benestar, que configura el dret a l’accés als serveis socials com a un dret subjectiu de caràcter universal que esdevé un dels principis bàsics del SCSS. A més, entre d’altres qüestions, l’atenció a les persones usuàries es personalitza i es prioritza la possibilitat de romandre a l’entorn i es determina la col·laboració entre els serveis socials i sanitaris i amb el tercer sector, així com la cooperació interadministrativa.

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, ha comportat una nova etapa en el desenvolupament dels serveis socials i ha dotat el Sistema Públic Català de Serveis Socials del marc normatiu necessari per desenvolupar l’atenció i les prestacions als col·lectius de persones en situació de
dependència.

Així mateix, s’han aprovat diverses normatives relatives a l’atenció i protecció de situacions d’especial de vulnerabilitat i/o dependència com són, entre d’altres, la infància en risc, la violència masclista, l’emergència habitacional, o la pobresa energètica.

El conjunt normatiu que regula el règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social es configura com a un corpus iuris especialitzat, que cal ordenar, sistematitzar, analitzar i estudiar amb profunditat i amb aquest objectiu aquest curs acadèmic 2021-2022, la Universitat Rovira i Virgili (URV), mitjançant la Fundació URV (FURV), la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martin i la Càtedra d’Inclusió Social, la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i el Departament de Drets Socials organitzen la primera edició del Diploma de postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social, en format virtual.


OBJECTIUS

Analitzar l’Ordenament jurídic de l’atenció a la persona en matèria social que requereix de juristes especialitzats que operin a les administracions públiques i llurs sectors dependents, al tercer sector i a l’àmbit privat; així com l’especialització jurídica de les persones professionals dels serveis socials i d’altres àmbits concurrents, que operen en aquests ens públics i privats.


DESTINATÀRIES

  • Tècniques de serveis socials
  • Responsables de programes, centres i entitats de l’àmbit social
  • Tècniques i lletrades d’administracions públiques, especialment locals
  • Assessores jurídiques i lletrades d’entitats del tercer sector i d’altres proveïdors de serveis socials.
  • Advocades en exercici professional
  • Llicenciades, diplomades i graduades en treball social, educació social, dret, gestió i administració pública, administració i direcció d’empreses, relacions laborals i ocupació, sociologia, ciències polítiques i de l’administració, antropologia, psicologia, psicopedagogia

 

més informació i programa

Related Articles

Back to top button