Nova edició de l’opuscle ‘Abreviacions’

La Direcció General de Política Lingüística publica la tercera edició revisada del recull de criteris lingüístics Abreviacions, el número 28 de la col·lecció «Biblioteca Tècnica de Política Lingüística». En l’opuscle Abreviacions s’expliquen quines són les formes abreujades més habituals de les abreviatures, les sigles i els símbols, i quins són els criteris d’escriptura corresponents, sobretot en l’àmbit de les comunicacions administratives i jurídiques.

La Gramàtica de la llengua catalana (GIEC), aprovada per l’Institut d’Estudis Catalans el 2016, ha introduït novetats importants en aquest àmbit perquè tracta la creació de les sigles i els acrònims com un procés més de la formació de mots. Aquests canvis han fet necessària la revisió de la publicació Abreviacions amb una nova definició d’acrònim i el nou tractament en la formació del plural de les sigles. Si fins ara només el context servia per saber si una sigla era en plural o no, ara la normativa permet que les sigles es mantinguin invariables o bé que formin el plural afegint-hi una essa: una ONG, dues ONGs; el CDR, els CDRs; cap PDF, molts PDFs.

En aquesta tercera edició, a més, també s’han introduït canvis en l’apartat dels símbols (per exemple, en les unitats monetàries) i s’ha actualitzat la llista d’abreviacions, eliminant-ne d’obsoletes i afegint-hi les de nou encuny. Així, per exemple, s’han eliminat sigles com ECU o PAAU (que ha estat substituïda per PAU, proves d’accés a la universitat). En canvi, s’hi han afegit abreviatures com m lin. (metre lineal), sigles com c/e (correu electrònic), HTML (hipertext markup language), PDF (portable document format), 3G (tercera generació), ERO (expedient de regulació d’ocupació) o VOSC (versió original subtitulada en català), i símbols com kcal (kilocaloria), oc (occità), cm3 (centímetre cúbic) o dB (decibel).

La publicació Abreviacions aplega unes orientacions lingüístiques sobre un aspecte convencional de la llengua que, si bé no es pot considerar que sigui bàsic, sí que és un recurs molt freqüent i pot presentar dubtes entre els usuaris de la llengua sobre les formes més emprades i al seu ús en els textos. L’any 1997 va sortir la primera edició d’aquest recull. Des d’aleshores fins ara se n’havien fet algunes ree dicions per matisar criteris i afegir-hi abreviacions noves.

Related Articles

Back to top button