Què és el Portal Jurídic de Catalunya?

El Portal Jurídic de Catalunya ofereix el dret vigent a Catalunya i un seguit de serveis d’informació que en faciliten la consulta. Conté: 906 lleis, 8.861 decrets, 19.649 ordres i 706 projectes i proposicions de llei. Al Portal Jurídic, s’hi poden consultar totes les normes amb rang de llei, els decrets i les ordres publicades a la Secció I “Disposicions” del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya des del núm. 1 (segona època), de 5 de desembre de 1977. De les normes amb rang de llei i dels decrets, se n’ofereix, a més del text publicat, el text consolidat, que incorpora, en un document únic, les modificacions (o afectacions passives) i correccions que hagi tingut aquella norma al llarg del temps.

En els textos consolidats, el Portal Jurídic ofereix l’accés a les sentències del Tribunal Constitucional publicades al Butlletí Oficial de l’Estat, i, amb la col·laboració del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial, a les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem, dictades en relació amb disposicions de caràcter general amb rang legal o reglamentari de Catalunya.

Actualment, s’hi poden consultar els textos consolidats de totes les normes amb rang de llei i dels decrets de Catalunya. La consolidació d’algunes ordres s’hi anirà incorporant progressivament. També, en el cas de les normes amb rang de llei i els decrets, es poden consultar al Portal Jurídic els dictàmens previs a la seva aprovació i, a més, en el cas de les normes amb rang de llei, els projectes i les proposicions de llei.

Al Portal Jurídic de Catalunya es publiquen tots els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora des de l’any 1989.

Related Articles

Back to top button