La Comissió de Llengua ofereix més de 60 formularis de dret contenciós administratiu en català i actualitzats

La Comissió de Llengua  Catalana posa a la disposició de l’advocacia catalana un recull de fins a 69 formularis jurídics per a processos tramitats davant dels jutjats contenciosos administratius i de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en primera o única instància. Hi ha escrits de demanda, de contestació a la demanda, escrits d’al·legacions, de conclusions, d’oposició, de desistiment, entre molts d’altres, i estan tots actualitzats des del punt de vista de:

  • La legislació vigent en matèria de dret administratiu
  • La Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de justícia (https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/07/06/pdfs/BOE-A-2011-11605-C.pdf)
  • Els criteris de redacció del llenguatge jurídic català modern
  • Nova normativa de la llengua catalana

Us els podeu baixar en format word per tal que els pugueu adaptar als vostres casos reals i desar en el vostre ordinador personal. La Comissió de Llengua continua treballant en l’actualització de més formularis de dret contenciós administratiu que breument publicarà. Estigueu atents al butlletí.

Accediu als formularis de dret contenciós administratiu i, si voleu conèixer la resta de formularis de què disposem, feu clic aquí.

FORMULARIS PER AL PROCÉS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

1. Reclamació administrativa en els supòsits d’inactivitat de les Administracions públiques. (art. 29.1 LJCA)

1bis. Sol·licitud d’execució d’acte administratiu ferm prèvia al procediment abreujat (article 29.2 LJCA)

2Requeriment en els supòsits de via de fet. (art. 30 LJCA)

3. Escrit en què es proposa que l’òrgan judicial promogui conflicte de jurisdicció a un òrgan administratiu. (art. 2 i 9 LOCJ)

4. Escrit d’audiència en conflicte de jurisdicció plantejat per l’Administració. (art. 10 LOCJ)

5. Escrit en què es planteja conflicte negatiu de jurisdicció. (art. 13.2 LOCJ)

6. Escrit en què es promou conflicte de competència amb l’òrgan jurisdiccional civil que entén en el litigi. (art. 43 LOPJ)

7. Escrit d’interposició de recurs contenciós administratiu ordinari. (art. 45.1 LJCA)

8. Escrit en què se sol·licita l’acumulació inicial. (art. 34 i 35 LJCA)

9. Escrit d’interposició de recurs contenciós administratiu en el supòsit d’inactivitat de l’Administració. (art. 45.1 LJCA)

10. Escrit d’interposició de recurs contenciós administratiu en els supòsits de via de fet de l’Administració. (art. 45.1 LJCA)

>>> descobriu la resta de formularis

Related Articles

Back to top button