Formularis de dret contenciós administratiu

Teniu a la vostra disposició formularis actualitzats segons la legislació vigent en matèria de dret contenciós administratiu, la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de justícia, i també la nova normativa de la llengua catalana i els criteris de redacció del llenguatge jurídic modern. Els formularis es troben classificats en tres categories:

  1. Procediment en instància ( 69 formularis)
  2. Recursos (19 formularis)
  3. Execució (14 formularis)

Teniu els enllaços a continuació. Us els podeu baixar en format Word per tal que els pugueu adaptar als vostres casos reals i desar al vostre ordinador personal.


1. PROCEDIMENT EN INSTÀNCIA (69 FORMULARIS)

Recull de 69 formularis jurídics per a processos tramitats davant dels jutjats contenciosos administratius i de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en primera o única instància

–> Descarrega’t tots els formularis en un sol document.

 

1. Reclamació administrativa en els supòsits d’inactivitat de les Administracions públiques. (art. 29.1 LJCA)

1bis. Sol·licitud d’execució d’acte administratiu ferm prèvia al procediment abreujat (article 29.2 LJCA)

2. Requeriment en els supòsits de via de fet. (art. 30 LJCA)

3. Escrit en què es proposa que l’òrgan judicial promogui conflicte de jurisdicció a un òrgan administratiu. (art. 2 i 9 LOCJ)

4. Escrit d’audiència en conflicte de jurisdicció plantejat per l’Administració. (art. 10 LOCJ)

5. Escrit en què es planteja conflicte negatiu de jurisdicció. (art. 13.2 LOCJ)

6. Escrit en què es promou conflicte de competència amb l’òrgan jurisdiccional civil que entén en el litigi. (art. 43 LOPJ)

7. Escrit d’interposició de recurs contenciós administratiu ordinari. (art. 45.1 LJCA)

8. Escrit en què se sol·licita l’acumulació inicial. (art. 34 i 35 LJCA)

9. Escrit d’interposició de recurs contenciós administratiu en el supòsit d’inactivitat de l’Administració. (art. 45.1 LJCA)

10. Escrit d’interposició de recurs contenciós administratiu en els supòsits de via de fet de l’Administració. (art. 45.1 LJCA)

11. Escrit d’interposició de recurs contenciós administratiu d’empara dels drets fonamentals de la persona. (art. 114 LJCA)

12. Recurs contenciós administratiu contra disposició de caràcter general iniciat per demanda. (art. 45.5 LJCA)

13. Recurs contenciós administratiu contra inactivitat de l’Administració iniciat per demanda. (art. 45.5 LJCA)

14. Recurs contenciós administratiu contra via de fet iniciat per demanda. (art. 45.5 LJCA)

15. Escrit en què s’adjunta escriptura de poder a requeriment del jutjat o la sala. (art. 45.3 LJCA)

16. Escrit d’al·legacions en el tràmit d’admissió del recurs. (art. 51.4 LJCA)

17. Escrit en què se sol·licita que es completi l’expedient administratiu. (art. 55 LJCA)

18. Escrit en què la persona interessada es constitueix com a part. (art. 49.4 LJCA)

19. Escrit en què se sol·licita la continuació del procediment. (art. 37.2 LJCA)

20. Escrit en què se sol·licita el trasllat per tal de formalitzar la demanda sense l’expedient administratiu. (art. 53.1 LJCA)

21. Sol·licitud de reposició del funcionari/ària multat per no trametre l’expedient administratiu. (art. 48.8 LJCA)

22. Escrit de demanda. (art. 52 LJCA)

23. Escrit de demanda en el procés per a la protecció dels drets fonamentals de la persona. (art. 118 LJCA)

24. Escrit de demanda per iniciar directament el procediment abreujat. (art. 78 LJCA)

25. Escrit d’al·legacions prèvies de la demandada. (art. 58.1 LJCA)

26. Escrit de contestació a les al·legacions prèvies. (art. 59.1 LJCA)

27. Escrit de contestació a la demanda. (art. 29.1 LJCA)

28. Escrit en què la part actora comunica al jutjat o a la sala l’esmena del defecte processal assenyalat en la contestació (art. 138.1 LJCA)

29. Escrit en què la part actora fixa la quantia del recurs a requeriment del jutjat o la sala, per no haver-ho fet a la demanda. (art. 40.2 LJCA)

30. Escrit d’oposició a la quantia fixada per la part actora. (art. 40.3 LJCA)

31. Escrit de petició d’anticipació de prova. (art. 293 LEC)

32. Escrit en què se sol·licita l’interrogatori domiciliari d’una part o per via d’auxili judicial. (art. 311 i 313 LEC)

33. Interrogatori de preguntes de les parts en els casos especials d’interrogatori domiciliari o per via d’auxili judicial. (art. 311.2 i 313 LEC)

34. Escrit en què es presenta dictamen pericial que no es va poder adjuntar a l’escrit de demanda o de contestació a la demanda. (art. 337 LEC)

35. Escrit en què s’aporta dictamen pericial en funció d’actuacions processals posteriors a la demanda. (art. 338 LEC)

36. Escrit d’una part en què se sol·licita intervenir en les operacions pericials. (art. 345 LEC)

37. Escrit en què se sol·licita l’extensió dels efectes de la prova pericial practicada a un procediment connex. (art. 61.5 LJCA)

38. Escrit en què se sol·licita l’ampliació de prova de reconeixement judicial de l’altra part. (art. 353 LEC)

39. Escrit de rebuig d’un testimoni. (art. 377 LEC)

40. Escrit d’oposició al rebuig d’un testimoni. (art. 379 LEC)

41. Escrit en què se sol·licita la vista pública, quan no s’ha fet per altressí a la demanda. (art. 62.2 LJCA)

42. Escrit de conclusions. (art. 64 LJCA)

43. Escrit en què s’evacua el trasllat sobre el resultat de les proves practicades fora de la fase probatòria. (art. 436 LEC)

44. Escrit en què se sol·licita l’acumulació d’actuacions. (art. 37 LJCA)

45. Escrit d’oposició a l’acumulació. (art. 37 LJCA)

46. Escrit en què s’evacua l’audiència sobre l’apreciació pel jutjat o tribunal de l’existència d’altres motius fonamentadors del recurs o de l’oposició. (art. 33.2 LJCA)

46bis. Escrit pel qual s’evacua l’audiència sobre l’apreciació pel jutjat o tribunal que és necessari estendre l’enjudiciament a altres preceptes de la disposició general que és objecte del recurs. (article 33.3 LJCA)

47. Escrit en què se sol·licita l’ampliació del recurs contenciós administratiu. (art. 36 LJCA)

48. Escrit d’al·legacions sobre l’ampliació del recurs. (art. 36.2 LJCA)

49. Escrit de desistiment de la part actora. (art. 74 LJCA)

50. Escrit de desistiment del recurs interposat davant d’una resolució presumpta per acceptació de l’expressa dictada posteriorment. (art. 36.4 LJCA)

51. Escrit d’aplanament a la demanda. (art. 75 LJCA)

52. Escrit en què se sol·licita la suspensió de la tramitació del procés per existir un intent de conciliació. (art. 77.2 LJCA)

53. Escrit de la part actora en què comunica al jutjat o a la sala el reconeixement de les seves pretensions en via administrativa per la demandada. (art. 76 LJCA)

54. Escrit en què se sol·licita l’aclariment de la sentència. (art. 267.3 LOPJ)

55. Escrit en què la part interessada es constitueix com a part i presenta al·legacions en la qüestió d’il·legalitat. (art. 123.2 LJCA)

56. Escrit en què s’evacua l’audiència concedida sobre l’expedient d’elaboració de la disposició qüestionada o sobre les proves practicades en la qüestió d’il·legalitat. (art. 125.3 LJCA)

57. Escrit de la corporació o entitat pública en el procés tramitat en els casos de suspensió d’acords. (art. 127.3 LJCA)

58. Escrit en què la part interessada es constitueix com a part en el procés tramitat en els casos de suspensió d’acords de corporacions o entitats públiques. (art. 127.3 LJCA)

59. Escrit d’al·legacions en el procés tramitat en els casos de suspensió d’acords de corporacions o entitats públiques. (art. 127.4 LJCA)

60. Escrit de demanda en què s’interposa recurs de lesivitat. (art. 45.4 LJCA)

61. Escrit en què es constitueix com a part demandada en el recurs de lesivitat. (art. 50.3 LJCA)

62. Escrit de contestació a la demanda de lesivitat. (art. 54 LJCA)

63. Escrit en què se sol·licita l’adopció de mesures cautelars. (art. 129 LJCA)

64. Escrit d’oposició a la petició d’adopció de mesures cautelars. (art. 131 LJCA)

65. Escrit en què se sol·licita la modificació de les mesures cautelars. (art. 132.1 LJCA)

66. Escrit en què se sol·licita indemnització pels danys ocasionats per la suspensió de l’execució de l’acte administratiu. (art. 133.3 LJCA)

67. Escrit d’oposició a la petició d’indemnització pels danys ocasionats per la suspensió de l’execució de l’acte administratiu. (art. 133.3 LJCA)


2. RECURSOS (19 FORMULARIS) 

Formularis per interposar recursos a Catalunya contra provisions, interlocutòries i sentències dictades en el procés contenciós administratiu.

–> Descarrega’t tots els formularis en un sol document.

Índex detallat:

68. Escrit en què s’interposa recurs de reposició contra una diligència d’ordenació o decret no definitiu (article 102.bis.1 LJCA)
69. Escrit en què s’interposa recurs directe de revisió contra un decret definitiu (article 102.bis.2 LJCA)
70. Escrit en què s’interposa recurs de reposició contra una provisió o interlocutòria (article 79.3 LJCA)
71. Escrit en què s’impugna el recurs de reposició o el recurs directe de revisió (articles 79.4, 102.bis.1 i 102.bis.3 LJCA)
72. Escrit en què s’interposa recurs de revisió contra el decret que declara la caducitat de la instància i no és apel·lable (article 237.2 LEC)
73. Escrit en què s’interposa recurs d’apel·lació contra interlocutòria dictada pel jutjat contenciós administratiu (article 80.1 LJCA)
74. Escrit en què s’interposa recurs d’apel·lació contra sentència dictada pel jutjat contenciós administratiu (article 85.1 LJCA)
75. Escrit en què se sol·licita l’adopció de mesures cautelars per assegurar l’execució de la sentència objecte d’apel·lació (article 83.2 LJCA)
76. Escrit en què se sol·licita l’execució provisional de la sentència objecte de recurs d’apel·lació (article 84 LJCA)
77. Escrit en què s’interposa el recurs de queixa contra la interlocutòria declarativa de no admissió de l’apel·lació (articles 85.2 LJCA i 494 LEC)
78. Escrit d’oposició al recurs d’apel·lació (article 85.2 LJCA)
79 . Escrit en què es prepara recurs de cassació contra la sentència dictada per la sala o pel jutjat (article 89.1 LJCA)
80. Escrit en què es prepara recurs de cassació contra interlocutòria dictada per la sala (article 87.1 LJCA)
81. Escrit d’oposició a l’admissió de recurs de cassació autonòmica contra sentència o interlocutòria (article 89.6 LJCA)
82. Escrit en què s’interposa recurs de cassació contra sentència dictada per la sala quan es fonamenta en infracció de normes de la comunitat autònoma (article 86.3 i 92.3 LJCA)
83. Escrit d’esmena de l’escrit d’interposició de recurs de cassació contra sentència dictada per la sala quan es fonamenta en infracció de normes de la comunitat autònoma (article 86.3 i 92.4 LJCA)
84. Escrit d’oposició al recurs de cassació autonòmica contra sentència dictada per la sala quan es fonamenta en infracció de normes de la comunitat autònoma (article 92.5 LJCA)
85. Escrit en què s’interposa el recurs de revisió contra la sentència dictada per un jutjat (articles 102 i 10.3 LJCA)
86. Escrit en què es contesta el recurs de revisió contra la sentència dictada per un jutjat (article 102 LJCA)


3. EXECUCIÓ (14 FORMULARIS) 

Formularis corresponents a la fase d’execució del procés contenciós administratiu.

–> Descarrega’t tots els formularis en un sol document. (NOU!)

Índex detallat:

87. Escrit en què se sol·licita la indemnització per expropiació dels drets reconeguts a la sentència (article 105.3 LJCA)

88. Escrit en què es contesta la petició d’indemnització (article 105.3 LJCA)

89. Escrit en què se sol·licita que es declari la impossibilitat d’executar la sentència (article 105.2 LJCA)

90. Escrit en què s’insta l’execució forçosa de la sentència (article 104.2 LJCA)

91. Escrit en què s’insta l’execució forçosa de la sentència en el supòsit de condemna al pagament d’una quantitat líquida (article 106 LJCA)

92. Escrit en què s’insta l’execució forçosa de la sentència en el supòsit de condemna a realitzar una determinada activitat fungible o a dictar un acte (article 108 LJCA)

93. Escrit en què se sol·licita l’execució de la sentència que anul·la totalment o parcialment un acte o disposició general (article 107 LJCA) 

94. Escrit en què es promou l’incident d’execució de la sentència (article 109 LJCA)

95. Escrit en què se sol·licita l’extensió dels efectes de la sentència ferma a altres situacions jurídiques (article 110 LJCA)

96. Escrit d’al·legacions sobre l’extensió d’efectes de la sentència ferma (article 110.4 LJChttps://www.cicac.cat/wp-content/uploads/2018/04/FCA97.docxA)

97. Escrit al Jutjat o a la Sala en què se sol·licita l’extensió dels efectes de la sentència ferma a altres recursos suspesos (article 111 LJCA)

98. Escrit en què es demana l’adopció de mesures procedents per a l’efectivitat del que s’ha manat (article 112 LJCA)

99. Escrit de l’Administració en què contesta la petició anterior (article 112 LJCA)

100. Escrit en què es demana reposar la situació a l’estat anterior en cas d’actuació de l’Administració contra la decisió de la sentència (article 108.2 LJCA)

[Data d’actualització: abril 2018]
Back to top button