El Programa de foment del català al TOAD contribueix a l’augment de les actuacions en aquesta llengua davant els tribunals el 2023

Al llarg del 2023 s’han comptabilitzat 3.541 actuacions en català en els diferents serveis del torn d’ofici de Catalunya, unes actuacions que han estat impulsades gràcies al Programa de foment del català al TOAD que finança el Departament de Justícia de la Generalitat en col·laboració amb el Consell de l’Advocacia Catalana i que té com a objectius incentivar l’ús de la llengua catalana entre els professionals del dret, aconseguir una major incidència de l’ús del català en l’Administració de justícia i fer efectiu el dret d’opció lingüística dels ciutadans que optin pel català.

Aquest Programa, ja executat en anys anteriors, es va reprendre el 2021 atesos els índexs tan baixos d’ús del català a l’Administració de justícia i consisteix a oferir un complement salarial als advocats i advocades que empren el català en les seves actuacions. El 2024 aquest complement salarial es concreta en 25 € per actuació. Des de l’inici del Programa, s’ha anat registrant un increment gradual d’actuacions: 2.427 actuacions el 2021, 2.791 actuacions el 2022 i 3.541 actuacions el 2023.

Donar-se d’alta al Programa és molt senzill

El Programa de foment del català és un programa obert tot l’any en què els advocats i advocades s’hi poden inscriure en qualsevol moment. Només cal fer dues passes per inscriure’s al Programa:

Pas 1. Emplenar la butlleta d’alta.

Pas 2. Enviar-la al serveilinguistic@cicac.cat

 

Quins escrits poden ser objecte del complement econòmic?

Llegiu els criteris generals d’aplicació del complement.

Compromisos dels advocats que s’adhereixen al Programa

Els lletrats i les lletrades que s’adhereixen al Programa assumeixen els compromisos següents:

  • Informar dels drets lingüístics els ciutadans i ciutadanes que atenen i, en cas que triïn l’opció de ser atesos en català, dur a terme les actuacions per fer efectiu aquest dret al llarg de tota l’actuació professional fins que
  • finalitzi l’assumpte.
  • Presentar en català els escrits que iniciïn la seva actuació professional (demanda, contestació, recurs, etc.).
  • Actuar de conformitat amb els estàndards de bones pràctiques lingüístiques que recull el Manual de bones pràctiques lingüístiques a la justícia (2013).
  • Fer constar l’opció lingüística del ciutadà o ciutadana (per exemple, mitjançant altressí) i sol·licitar expressament a l’òrgan judicial que la documentació es notifiqui en català quan el client ho hagi demanat.
  • Dur a terme qualsevol altra actuació de naturalesa anàloga a les anteriors que pugui incidir en el desenvolupament correcte de l’actuació professional en llengua catalana.

Més informació al web del Servei Lingüístic.

Related Articles

Back to top button