Continua la campanya per fomentar el català a l’àmbit jurídic de les Illes Balears

Aquest gener s’han presentat les noves accions de la campanya «La justícia, també en català», iniciativa que promou el català a l’àmbit jurídic de les Illes Balears. La campanya va néixer l’any 2021 i té la finalitat de promoure l’ús de la llengua catalana dins l’Administració de justícia i entre els diferents operadors jurídics.

L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), entitat adscrita a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, dona suport a la campanya i, amb la finalitat d’assolir els objectius marcats, organitzarà diferents cursos de formació de llenguatge jurídic en català: un de dirigit al personal de l’Administració de justícia, un altre per al personal de l’Administració pública i dos d’oberts a la ciutadania en general. També es posarà en funcionament un servei d’assessorament lingüístic, adreçat tant als professionals de l’Administració de justícia com als operadors jurídics, i un pla pilot de dinamització lingüística a un partit judicial de les Illes Balears, entre altres iniciatives que poden generar-se al llarg de l’any.

La campanya està promoguda pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB); el Govern de les Illes Balears; la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia; el Col·legi d’Advocats; el Col·legi de Procuradors; el Col·legi de Graduats Socials; el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de les Illes Balears; el Col·legi Notarial, i l’Obra Cultural Balear.

Related Articles

Back to top button