Conclusions de la XVI Jornada de les Juntes de Govern dels col·legis de l’advocacia catalana

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va acollir divendres 1 de desembre la XVI Jornada de les Juntes de Govern dels col·legis de l’advocacia catalana. Al llarg de tota la jornada es van celebrar diverses sessions de treball sobre els principals temes que afecten a la professió i al món judicial.

Aquestes serien de forma esquemàtica algunes de les conclusions i qüestions que es van tractar:

CONCLUSIONS DE LA XVI JORNADA DE LES JUNTES DE GOVERN DELS COL·LEGIS DE L’ADVOCACIA CATALANA

1.- Aquesta ha de ser la legislatura de la justícia, en la que és necessari abordar les reformes i inversions necessàries per aconseguir un sistema de de justícia de qualitat.

2.- Apostem per una justícia propera al ciutadà, en la que l’especialitat no sigui contrària al valor de la proximitat del servei de justícia al ciutadà.

3.- La justícia ha de guanyar en eficiència i transparència.

TORN D’OFICI

4.- L’actual sistema de torn d’ofici és un sistema altament satisfactori per a la ciutadania. També és un sistema que respecta la independència i llibertat de l’advocat o advocada, pilar essencial del dret de defensa.

5.- És necessari impulsar mesures que permetin un millor finançament del sistema d’AJG per la millora de les prestacions que contempla i, especialment, per la millora de les retribucions dels professionals adscrits al sistema.

6.-Les taxes judicials implantades l’any 2013 han de ser destinades a la millora del finançament del sistema d’AJG

NORMATIVA DE L’ADVOCACIA CATALANA I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL

7.- Reivindiquem la importància de la deontologia professional i, en especial, del deure de secret professional, concepte determinant i contemplat a la LLOPJ.

8.- La confidencialitat és un concepte indeterminat i objecte de l’autoregulació col·legial.

9.- L’adaptació dels Estatuts col·legials a l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola ha de respectar les competències pròpies de Catalunya, en matèria de deontologia on és aplicable la Normativa de l’Advocacia Catalana.

10.- Els col·legis de l’advocacia hem d’avançar en la col·laboració en matèria d’execució de sancions deontològiques.

DIGITALITZACIÓ

11.- La ciberseguretat ens afecta a nivell deontològic, en la relació Advocat-client: al client li hem de garantir que les seves dades són confidencials i que en el nostre Despatx estan segures.

12.- És convenient afegir una assegurança de ciberseguretat al nostre Despatx que ens cobreixin.

13.- Els col·legis haurem d’avançar per disposar de Protocols de Ciberseguretat que han de ser revisats anualment.

14.- l’Administració ha de liderar la Intel·ligència artificial estar vigilant i protegint els drets dels ciutadans.

15.- La IA és i ha de ser un assistent, que pugui facilitar la feina de l’advocat sense substituir-la.

COMUNICACIÓ

16.- Comunicar és la capacitat de ser influent en el teu sector enmig del soroll de l’actual selva informativa.

17.- S’ha de prioritzar la qualitat a la quantitat dels missatges i de la presencia a les plataformes de comunicació, el què volem comunicar ( el contingut del missatge) abans que el com i a on volem comunicar.

18.- Hem d’aprofitar les noves eines de comunicació (xat GPT, canva, etc.) per generar els missatges que transmetem.

19.- La informació que comuniquem ha de ser útil i enfocada al destinatari (col·legiats, ciutadania, administració, polítics, etc.)

20.- Cal definir una estratègia i un relat com a pas indispensable anterior a la comunicació. Qui som i com volem què ens vegin.

COMPLIMENT NORMATIU

21.- Tot i no ser obligatoris, els col·legis de l’advocacia i els consells han de ser exemple en compliment normatiu i han de intentar disposar de programes de compliment normatiu, posant especial cura en el tractament del conflicte de interessos. Els col·legis professionals etem sotmesos a responsabilitat penal

22.- S’han d’establir protocols interns que permetin l’atenció de les denúncies que puguin arribar des dels canals de denúncia, que son obligatoris pels col·legis, donant a les mateixes el curs que correspon i respectant els àmbits competencials segons infracció denunciada, amb protecció de l’informant i tractant totes elles de forma correcta i exemplar.

23.- Els col·legis de l’advocacia i consells han de ser, també, exemple en el tractament de les qüestions de transparència i bon govern, sent convenient facilitar la màxima informació des dels portals de transparència corporatius, sempre respectant la normativa en matèria de protecció de dades.

24.- Els col·legis de l’advocacia i els consells defensem i reivindiquem que el professional de l’advocacia és el referent professional de les funcions de compliment normatiu, en tant que aportem valors afegits com el coneixement jurídic, la independència o el deure de secret professional.

FORMACIÓ

25.- Cal seguir defensant el model exitós, integral i complementari creat pels màsters d’accés a l’advocacia entre les universitats i col·legis professionals per garantir la formació inicial d’accés a la professió. Envers els alumnes del màster d’accés a l’advocacia hem de ser transparents , no negatius. El nostre primer objectiu, com a premissa pedagògica, és el d’ensenyar als alumnes a pensar com advocats i advocades.

26.- La formació continuada és un deure dels professionals de l’advocacia per tal d’exercir la professió.

27.- És un deure del professional de l’advocacia rebutjar l’encàrrec quan no tingui la preparació suficient per a la defensa dels interessos del seu client.

28.- Caldria impulsar la regulació legislativa de l’especialització de l’advocacia en àmbits com la família, la infància, i la capacitat.

HONORARIS I COSTES

29.- Volem deixar constància de la frustració generada en l’advocacia per les Sentències del TS confirmant les sancions als Col·legis d’Advocats, en matèria d’honoraris, en tant que considerem que aquestes sancions dels Tribunals de defensa de la competència responen al desconeixement del que són les costes processals.

30.- D’acord amb els organismes de defensa de la competència, els criteris d’honoraris han de contenir pautes genèriques com el treball esmerçat, la complexitat, el tipus de procediment i quantia i responsabilitat de l’assumpte defensat.

RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES

31.- Els casos en que existeixen relacions personals, el conflicte s’ha d’abordar des de diferents perspectives, no només des de la perspectiva jurídica, per a poder solucionar-lo.

32.- És imprescindible per a l’advocacia conèixer les vies adequades de resolució de conflictes, sinó actua l’advocacia ho assumiran altres professionals.

33.- L’advocacia ha de conèixer la transversalitat dels ADRs com a professionals gestors del conflicte.

34.- És una necessitat que l’advocacia es formi en ADRs davant l’imminent aprovació de la llei d’eficiència processal.

35.- L’advocacia ha de promoure la utilització de les clàusules esglaonades.

36.- La justícia restaurativa és una eina útil per a la víctima i el victimari.

 

Barcelona, 1 de desembre de 2023


Conclusions en format PDF

Related Articles

Back to top button