Nou Codi de l’habitatge de Catalunya

El Codi de l’habitatge de Catalunya és un nou títol de la col·lecció “Codis de legislació” del Portal Jurídic de Catalunya. Reuneix més de cent normes sobre el dret de l’habitatge a Catalunya, actualitzades permanentment i organitzades en els apartats següents:

  1. Constitució i Estatut d’autonomia de Catalunya
  2. Normativa general sobre l’habitatge i dret a l’habitatge
  3. Qualitat del parc immobiliari i requisits exigibles als habitatges
  4. Protecció de les persones consumidores i usuàries d’habitatge en el mercat immobiliari
  5. Règim general de l’habitatge amb protecció oficial
  6. Altres normes en matèria d’habitatge
  7. Organismes relacionats amb l’habitatge

Aquest Codi permetrà un accés estructurat, sistemàtic, immediat i actualitzat per part d’operadors jurídics, tècnics i conjunt de la ciutadania a les disposicions normatives d’aplicació a Catalunya en matèria d’habitatge, posant en valor la regulació d’un recurs essencial per a la comunitat i l’exercici per la ciutadania d’un dret bàsic com el dret a l’habitatge.

La publicació ha estat impulsada i coordinada pel Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya i l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP); l’Assessoria Jurídica del Departament de Territori i els serveis jurídics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’han encarregat de l’estructura i la selecció de normes.

Related Articles

Back to top button