Informació d’interès sobre les novetats del TOAD pel 2023

Des d’aquest passat 1 de gener ha entrat en vigor el nou conveni de col·laboració entre el Consell de l’Advocacia Catalana i el Departament de Justícia, Drets i Memòria per a l’establiment del marc d’actuació en matèria de prestació d’assistència jurídica gratuïta durant l’any 2023.

Aquest és un acord que hem treballat en un escenari d’alta complexitat a causa de l’augment inflacionari de l’últim any, que coincideix amb el fet que la Generalitat no té encara pressupost aprovat pel 2023 i, per tant, de moment es treballa amb els pressupostos prorrogats de 2022, amb totes les limitacions que això comporta. Davant d’aquesta situació penso honestament que aquest conveni no és, amb tota probabilitat, l’acord que tots voldríem i que necessita l’advocacia, però amb la mateixa honestedat també penso que sí que és el millor acord possible en les circumstàncies actuals.

Tot seguit detallo les principals novetats i característiques que, entre d’altres, s’incorporen en el nou conveni:

 

  • Els mòduls d’indemnització econòmica de les actuacions professionals per a l’any 2023 s’augmenten de forma lineal en un 2,5%. Aquest percentatge, malgrat estar per sota de la inflació, es correspon amb la pujada salarial pactada en els convenis col·lectius del sector públic i en una part important dels del sector privat. Tot i això, el conveni incorpora explícitament la voluntat del Departament de Justícia de recuperar, a partir de 2024, els imports de 2009-2010, que van ser objecte de disminucions importants durant el període de crisi econòmica 2011-2013.
  • Nova garantia de cobrament de les actuacions que es deriven de designacions judicials de detinguts, presos o investigats en un procés penal, encara que no es pugui tramitar la petició de justícia gratuïta per insuficiència de documentació.
  • Nova garantia de cobrament de les actuacions derivades de l’assistència a les víctimes de violència masclista en seu policial o jutjat de guàrdia, encara que posteriorment no es reconegui el dret a la justícia gratuïta de la persona atesa. Això s’aplicarà tant en els casos de denegació com en aquelles situacions en que finalment la víctima no la sol·licita.
  • Creació del nou mòdul de Mediació en els procediments de família per compensar la participació de l’advocat designat quan el seu client vulgui fer ús de la mediació. Aquest mòdul és compatible amb el cobrament del mòdul de Família de mutu acord.
  • Increment de les quantitats destinades a gestió col·legial, que passen a 17 euros per expedient d’assistència jurídica gratuïta tramitat pels col·legis de l’advocacia. L’import d’aquest mòdul portava molts anys congelat i l’increment ha de permetre començar a posar remei a la càrrega pressupostària que suposa la deficitària partida de la gestió col·legial d’aquest servei.

 

Encarna Orduna Pardo

Presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana

 

Barcelona, 3 de gener de 2023

Related Articles

Back to top button