Convocatòria de candidatures per advocades i advocats per a participar en formacions internacionals sobre Llei Europea de Protecció de Dades

El Consell de l’Advocacia Catalana participa en el projecte Europeu “TRADATA 2” finançat per la Comissió Europea que té l’objectiu de formar advocades i advocats conjuntament amb diferents col·legis de l’advocacia de la UE.

El projecte  “TRADATA 2”,  té l’objectiu de formar advocades i advocats de 8 Estats Membres  en la legislació relativa a la protecció de dades (Regulació EU 2016/679 i la Directiva EU 2016/680) a través de 12 seminaris en 6 Estats Membres, produir material formatiu amb els resultats dels seminaris així com promoure la creació de xarxes informals de col·laboració entre advocades si advocats de diferents països de la UE. Aquest projecte es portarà a terme entre 2022 i 2024.

Juntament amb el Consell de l’Advocacia Catalana, hi participen altres col·legis de l’advocacia de la UE: el Col·legi d’Advocats d’Itàlia, el Col·legi d’Advocats de París, el col·legi d’Advocats de Romania, el Col·legi d’Advocats de Polònia, el Col·legi d’Advocats d’Atenes, el Col·legi d’Advocats de la República Txeca i el Consell de l’Advocacia d’Espanya.

Totes i cadascunes de les entitats citades amb anterioritat, s’encarregarà de replicar un únic model de seminari formatiu en matèria de protecció de dades, on en algun cas, es podria enriquir introduint petites novetats a nivell de contingut, ponents, etc….

Concretament, en l’àmbit de Catalunya, oferim la possibilitat que hi assisteixin en aquestes formacions advocades o advocats procedents de qualsevol dels 14 col·legis de l’Advocacia Catalana, tenint en compte la següent distribució de places:

– 9 seminaris fora de Catalunya (Atenes, Roma, Bucarest, Nicòsia, Varsòvia, Praga, Piraeus, Itàlia i Grècia): Oferint un total de 9 places, on s’adjudicarà una 1 única plaça per seminari/destinació.

Aquesta convocatòria és per les següents places:

Tema del seminari Lloc Data
Protecció de dades París, França 19 setembre 2022
Protecció de dades Roma, Itàlia 30 setembre2022
Protecció de dades Atenes, Grècia 14 octubre 2022
Protecció de dades Bucarest, Romania 18 novembre 2022
Protecció de dades Perugia, Itàlia Finals de novembre 2022

(data encara per concretar)

 

REQUISITS:

Els requisits per assistir-hi són:

 • Estar col·legiat/da en un col·legi de l’advocacia de Catalunya.
 • Tenir experiència mínima de 2 anys en l’exercici professionals en temes de protecció de dades.
 • Acreditar un nivell d’anglès suficient (preferiblement Nivell Advanced), ja que les formacions es realitzaran en aquest idioma.
 • Enviar el formulari de sol·licitud de la convocatòria omplert i signat i CV.

En cas de rebre més d’una sol·licitud per assistir al mateix seminari, el CICAC es basarà amb en els mèrits del candidat/a per assignar la plaça (Mèrits: nivell d’anglès, experiència professional en l’àmbit del seminari)

 

CONDICIONS FINANÇAMENT:

El projecte europeu finançarà les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció de la persona que assisteixi a qualsevol dels seminaris ofertats.

El protocol per poder gaudir d’aquesta ajuda és:

 • Que la persona que es desplaça haurà d’assumir per avançat les despeses de transport i allotjament.
 • Un cop verificada l’assistència al seminari, la European lawyers Foundation reemborsarà les despeses justificades, tant en relació al transport (màxim 400€); i assignarà un total de 300€ en concepte de manutenció i allotjament.
 • Totes les despeses (desplaçament, allotjament i manutenció) han de ser degudament justificades per l’alumnat que assisteixi a qualsevol dels seminaris que se celebren fora de Catalunya, per tant, s’exigirà la presentació de tiquets i comprovants.

 

SOL.LICITUD PER PARTICIPAR-HI:

El termini màxim per a fer-nos arribar el formulari de sol·licitud i presentar la documentació requerida, és el divendres 8 de juliol 2022 (inclòs).

 1. L’Enllaç per a emplenar la sol·licitud, és:

https://forms.gle/oMKnp6P2BLswnFBm8

 

 1. La documentació complerta (CV i document acreditatiu del nivell d’anglès) s’ha de fer arribar al correu: formacio@cicac.cat

Durant l’any es publicaran diverses convocatòries de mostra d’interès, per a cobrir les places que encara quedin disponibles.

 

CONTINGUTS A TRACTAR DURANT ELS SEMINARIS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Les temàtiques que s’estudiaran en els seminaris de protecció de dades, són:

 • Principis relatius al tractament de dades personals
 • El principi del consentiment
 • Drets de la persona interessada, inclosos els drets en investigacions i procediments penals
 • Responsable i encarregat del tractament
 • Transferències de dades personals a tercers països
 • La Directiva 2016/680 (dades personals i infraccions i sancions penals)

 

En base a dret Europeu:

 • REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

 

 • DIRECTIVA (UE) 2016/680 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a fins de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d’infraccions penals o d’execució de sancions penals, i a la lliure circulació de les dades esmentades i per la qual es deroga la Decisió Marc 2008/977/JAI del Consell

Més informació a: https://elf-fae.eu/civilaw/

Back to top button