INFORMACIÓ EN RELACIÓ AMB EL SISTEMA DE NOTIFICACIONS – NOTICAT A L’ÀMBIT JURISDICCIONAL SOCIAL

Us informem que des de la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia (CRAJ) del Consell de l’Advocacia Catalana s’ha detectat que el sistema NOTICAT informa de la data de notificació al lletrat,  fent coincidir aquesta amb la data d’obertura de la notificació per part del professional.

Al respecte, s’ha de indicar que pel que fa a la jurisdicció social, l’acord no jurisdiccional del Ple de la Sala Social del TS (6 de juliol 2016) C.G.P.J – Acuerdos de Sala (poderjudicial.es), indica, en referència al sistema de Lexnet,  que la notificació s’ha d’entendre practicada:

  • Si hi ha constància de la correcta remissió de l’acte de comunicació, i transcorren  tres dies hàbils sense que el destinatari hagi accedit al contingut, s’entendrà que la comunicació ha estat efectuada, de forma que els terminis començaran a computar-se des del dia següent al tercer, tots  ells hàbils.
  • Si s’accedeix al contingut el dia de la remissió o en els tres dies hàbils posteriors, la notificació s’entén realitzada al dia següent de l’accés.

Tot això, d’acord amb el text de l’art. 60.3 de la Llei 36/2011, Reguladora de la Jurisdicció Social.

Efectuades les oportunes gestions des de la CRAJ informem que el Departament de Justícia adequarà el funcionament del sistema Noticat per fer constar la data de recepció, i informant a les notificacions practicades a la jurisdicció social que la data de notificació sigui la del dia següent a l’accés a la comunicació.

Related Articles

Back to top button