Més de 800 inscrits al Programa de foment de català al Torn d’Ofici

El Programa de foment del català al Torn d’Ofici va adreçat als advocats i advocades que treballen en l’assistència jurídica gratuïta i té com a objectiu fomentar que es faci efectiu el dret d’opció lingüística dels ciutadans i ciutadanes que hagin escollit la llengua catalana com a llengua per comunicar-se amb els òrgans judicials.

Ja hi ha més de 800 inscrits al programa, els quals tenen dret a la percepció de 14 euros per la presentació de determinats escrits en llengua catalana en exercici de les actuacions professionals del Torn d’Ofici, i alhora assumeixen els compromisos següents:

  • Informar dels drets lingüístics els ciutadans i ciutadanes.
  • Presentar en català els escrits que iniciïn la seva actuació professional (demanda, contestació, recurs, etc.).
  • Actuar de conformitat amb els estàndards de bones pràctiques lingüístiques (Manual de bones pràctiques lingüístiques a la justícia).
  • Fer constar l’opció lingüística del ciutadà o ciutadana (per exemple, mitjançant altressí) i sol·licitar expressament a l’òrgan judicial que la documentació es notifiqui en català quan el client ho hagi demanat.

El Programa s’ha implementat gràcies a un conveni signat entre el Consell de l’Advocacia Catalana i la Generalitat de Catalunya.

Com inscriure’s al Programa?

Cal enviar a serveilinguistic@cicac.cat la sol·licitud d’alta següent degudament emplenada i signada. El procediment d’alta no està subjecte a un termini i es pot dur a terme al llarg del 2021.

Visiteu al web per a més informació sobre els documents que generen dret a rebre la compensació i els compromisos que adquireixen els inscrits al Programa.

 

Related Articles

Back to top button