Home / Articles Butlletí / Més de 800 inscrits al Programa de foment de català al Torn d’Ofici

Més de 800 inscrits al Programa de foment de català al Torn d’Ofici

El Programa de foment del català al Torn d’Ofici va adreçat als advocats i advocades que treballen en l’assistència jurídica gratuïta i té com a objectiu fomentar que es faci efectiu el dret d’opció lingüística dels ciutadans i ciutadanes que hagin escollit la llengua catalana com a llengua per comunicar-se amb els òrgans judicials.

Ja hi ha més de 800 inscrits al programa, els quals tenen dret a la percepció de 14 euros per la presentació de determinats escrits en llengua catalana en exercici de les actuacions professionals del Torn d’Ofici, i alhora assumeixen els compromisos següents:

  • Informar dels drets lingüístics els ciutadans i ciutadanes.
  • Presentar en català els escrits que iniciïn la seva actuació professional (demanda, contestació, recurs, etc.).
  • Actuar de conformitat amb els estàndards de bones pràctiques lingüístiques (Manual de bones pràctiques lingüístiques a la justícia).
  • Fer constar l’opció lingüística del ciutadà o ciutadana (per exemple, mitjançant altressí) i sol·licitar expressament a l’òrgan judicial que la documentació es notifiqui en català quan el client ho hagi demanat.

El Programa s’ha implementat gràcies a un conveni signat entre el Consell de l’Advocacia Catalana i la Generalitat de Catalunya.

Com inscriure’s al Programa?

Cal enviar a serveilinguistic@cicac.cat la sol·licitud d’alta següent degudament emplenada i signada. El procediment d’alta no està subjecte a un termini i es pot dur a terme al llarg del 2021.

Visiteu al web per a més informació sobre els documents que generen dret a rebre la compensació i els compromisos que adquireixen els inscrits al Programa.