Comunicat del Consell de l’Advocacia Catalana (12/05/2020)

El Consell de l’Advocacia Catalana, òrgan representatiu dels 14 Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, a la vista dels acords del Consejo General del Poder Judicial d’ahir 11 de maig de 2020, vol posar de manifest les següents consideracions:

PRIMER.- Des de l’Advocacia Catalana valorem positivament tots els esforços que s’estan dirigint per a la imprescindible reactivació de l’Administració de Justícia que, tenint en compte l’essencialitat del servei que a través d’aquesta es presta en interès de la ciutadania, s’ha de fer amb caràcter immediat.

En aquest sentit, i com s’ha dut a terme en la reactivació d’altres sectors i activitats -econòmics i comercials- que han passat a una primera fase de desescalada, s’ha de disposar de totes les mesures sanitàries escaients per garantir que la posada en marxa de l’Administració es faci salvaguardant la salut de tots els professionals i usuaris de la mateixa.

La transcendència del bon funcionament de l’Administració de Justícia fa necessari que l’anomenada administració prestacional -CGPJ, Ministeri de Justícia i CCAA amb competències transferides en matèria de justícia- treballin de manera coordinada per tal de garantir la salut pública i la tutela judicial efectiva.

Això implica dirigir tots els esforços i recursos que siguin necessaris perquè tots els edificis i dependències judicials compleixin amb els aforaments i les mesures de distanciament socials adequades en cada cas, la instal·lació de mampares protectores per prevenir contagis, la disposició de controls d’accés i reguladors dels fluxos de persones durant la seva estada i la facilitació dels equips de protecció individual.

SEGON.- Des del Consell de l’Advocacia Catalana considerem encertada la disposició per part del CGPJ en el seu acord d’11 de maig, d’unes mesures específiques concretant l’habilitació dels dies 11 a 31 del mes d’agost prevista en l’art. 1 del RDL 16/2020 de 28 d’abril “limitant en la mesura del possible la celebració de vistes orals en aquestes dates”.

Atenent la excepcionalitat d’aquesta mesura, considerem raonable per assegurar la seva eficàcia la recomanació d’utilitzar aquestes dates per aquells assenyalaments que han quedat suspesos amb motiu de l’estat d’alarma i aquelles actuacions de caràcter urgent i inajornable.

Tenint en compte la necessitat per part de l’advocacia de disposar d’un temps suficient per preparar la defensa de qualsevol actuació, considerem positiu que s’hagi previst notificar els assenyalaments que es prevegin en aquestes dates abans del 15 de juny.

Així mateix, fem un reclam a la idoneïtat de verificar que les parts i les persones que hagin d’intervenir estiguin degudament citades, per evitar suspensions i desplaçaments innecessaris.

També, considerem que l’habilitació dels dies 11 a 31 d’agost no hauria de comportar la notificació de resolucions que continguin un termini, limitant aquestes dates únicament a les comunicacions que siguin estrictament de tràmit.

No oblidem la importància de la conciliació familiar i laboral, i del dret al descans; sent molt positiu el criteri anunciat pel CGPJ de concentrar els períodes de vacances de tots els professionals que treballen en l’àmbit de l’Administració de Justícia en el mes d’agost, per tal que els mesos de juliol i setembre es puguin celebrar el màxim número d’actuacions processals possible.

TERCER.- La mesura disposada en l’article 19.1 RDL 16/2020 28 d’abril sobre el caràcter preferent de la celebració d’actes processals mitjançant presència telemàtica, és una oportunitat per donar un pas endavant en quant els objectius previstos en la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’Administració de Justícia; però la seva efectivitat dependrà dels esforços que en termes pressupostaris es facin per part de totes les administracions implicades, que instem siguin decidits i eficaços.

Tot això sense oblidar que aquest sistemes han d’assegurar en tot moment “la contradicció de les parts i la salvaguarda del dret de defensa”, en compliment de l’art. 229.3 LOPJ; així com totes les previsions relatives a la protecció de dades en les notificacions, atenent la confidencialitat i la sensibilitat de la informació que es tracta durant la tramitació dels procediments.

QUART.- Iniciada l’activitat judicial, considerem oportú la creació d’una comissió de seguiment on intervingui tant l’advocacia com altres col·lectius professionals, per traslladar i suggerir les adaptacions que des de les diferents perspectives i experiències contribueixen a un millor assoliment dels objectius previstos en el Pla d’agilització de la Justícia i de les aspiracions d’una veritable tutela judicial efectiva.

CINQUÈ.- Finalment sol·licitem a tots els òrgans judicials de Catalunya a seguir les recomanacions i criteris relacionats amb l’habilitació del mes d’agost publicats pel CGPJ en el seu acord, i instem a aquest últim a que publiqui a la major brevetat possible la guia sobre les videoconferències per permetre que aquesta es pugui implantar de manera ràpida i amb la coordinació dels professionals i la administració prestacional.

 

Barcelona, 12 de maig de 2020

Related Articles

Back to top button