Les universitats catalanes ja formen i examinen per obtenir el certificat de llenguatge jurídic català, equivalent al nivell J

Fins al passat divendres 24 de maig es va poder fer la matrícula en línia a la Universitat de Girona per obtenir el certificat de llenguatge jurídic català. Aquest certificat acredita la capacitat per redactar els documents jurídics més usuals, d’acord amb els criteris lingüístics i estilístics d’aquest llenguatge d’especialitat. El proper 5 de juny també s’acaba el curs que imparteix la Universitat Rovira i Virgili, per primera vegada, per preparar l’examen corresponent a aquest certificat. La prova, tant per a les persones que han seguit el curs com per a les que s’hi matriculen per lliure, es durà a terme el dissabte 8 de juny.

Els certificats de llenguatge jurídic català que expedeixen les universitats catalanes estan reconeguts per la Direcció General de Política Lingüística com a equivalents al certificat de llenguatge jurídic de l’Administració de justícia de la Generalitat (nivell J). Amb aquest reconeixement, que s’havia demanat des de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), es facilita una major presència i ús de la llengua catalana en l’àmbit de les professions del dret i de l’Administració de justícia, en què el català és deficitària.

La Generalitat expedeix el certificat de coneixements de llenguatge jurídic (nivell J) des del 2014, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, per a personal de l’Administració de justícia. Amb l’equivalència reconeguda a les universitats l’octubre de 2018, es va ampliar el reconeixement als certificats de llenguatge jurídic expedits per les universitats catalanes.

Característiques del certificat
La prova de llenguatge jurídic de la CIFALC segueix la mateixa estructura que el certificat de nivell J descrit al Decret 189/2014 sobre el certificat de coneixements de llenguatge jurídic. S’hi avalua l’expressió escrita de l’examinand i la seva capacitat per redactar textos jurídics, així com els coneixements específics de llenguatge jurídic.

El certificat és vàlid per acreditar les competències en llenguatge jurídic en els processos selectius i de provisió de llocs de treball de personal de l’àmbit de l’Administració de justícia en què els coneixements d’aquest llenguatge d’especialitat es valorin com a mèrit, però també ho és en els processos de selecció de personal d’aquesta administració en què es compti com a mèrit disposar d’un certificat de llengua catalana d’un nivell superior al C1. [Font: Política Lingüística]

Related Articles

Back to top button