Català a la carta: “Els règims econòmics matrimonials (II)”

El dret civil català disposa de fins a cinc règims econòmics matrimonials diferents que gaudeixen d’una llarga tradició, mentre que el dret civil castellà només en té tres. Per tant, les diferències estan servides i, a més, en cap cas es poden establir equivalències plenes entre els diferents conceptes dels dos ordenaments jurídics.

Tal com hem dit en articles anteriors, aquesta situació genera una incongruència terminològica que va en detriment de la precisió que requereix tota redacció jurídica, i és per aquest motiu que us proposem les recomanacions següents sobre la traducció al castellà dels règims econòmics matrimonials del dret civil català:

Dret civil catalàDret civil català (en castellà)
Règim de separació de bénsRégimen de separación de bienes (catalán)

 

Nota: es pot afegir l’adjectiu “catalán” o una expressió similar en els casos que calgui matisar per evitar la confusió amb el règim homònim pertanyent al dret civil castellà, el qual en cap cas és equivalent al règim català.

Règim de participació en els guanysRégimen de participación en las ganancias

 

Nota: cal anar en compte a l’hora d’emprar aquesta expressió de forma reduïda, ja que no s’ha de confondre amb el “régimen de participación” propi del dret espanyol.

Règim de comunitat de bénsRégimen de comunidad de bienes
Associació a compres i milloresAsociación a compras y mejoras
Agermanament o pacte de mig per migAgermanament o pacto de mitad por mitad

Nota: cal observar que la traducció en la legislació oficial opta per mantenir el terme “agermanament” en català i marcar-lo amb cursiva.

Pacte de convinença o mitja guadanyeriaEl pacto de convinença o mitja guadanyeria

Nota: cal observar que la traducció en la legislació oficial opta per mantenir els termes “convinença” i “mitja guadanyeria” en català i marcar-los amb cursiva.

 

Fonts:

Catalunya. Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. (DOGC, núm. 5686, de 5 d’agost de 2010)<http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=544979&versionId=1593016&language=ca_ES> [Consultat el 10 de febrer de 2017]

Catalunya. Ley 25/2010, de 20 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. (DOGC, núm. 5686, de 5 d’agost de 2010, en la seva versió en castellà) <http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5686/1108823.pdf> [Consultat el 10 de febrer de 2017]

Related Articles

Back to top button