Connectors conflictius en la redacció jurídica (II)

 

connectors llenguatge jurídic

Amb aquest breu apunt de llengua volem destacar un conjunt de connectors als quals se solen atribuir significats que no els pertoca, sovint a causa de la influència de la llengua castellana:

Incorrecte  Correcte
doncs (causa) El “doncs” expressa conseqüència i equival a “per tant” o “en conseqüència”.
mentre (oposició)

 

El connector “mentre” expressa simultaneïtat. Cal utilitzar “mentre que” per indicar contraposició entre dues idees.
tota vegada que (causa)

 

“Tota vegada que” és un connector condicional si va seguit d’un verb en subjuntiu, i equival a “en cas que”; i també funciona com a connector temporal quan va seguit d’un verb en indicatiu i equival a “cada vegada que”.
posat que (causa) “Posat que” té valor condicional.
a la vista de (tenint en compte) “A la vista de” és incorrecte. Cal emprar “en vista de” per expressar que la idea que introdueix es pren en consideració. Equival a “tenint en compte”.

Cal utilitzar “amb vista a” per expressar finalitat. Equival “amb la finalitat de”.

tanmateix (addició d’idees) El connector “tanmateix” serveix per indicar oposició. Equival a “no obstant això” o “però”.

 

Vegeu alguns exemples dels connectors:

  • Desapareixen, doncs, pràcticament, les apel·lacions contra resolucions interlocutòries. [LEC] (expressa conseqüència)
  • Els estrangers que adquireixen la nacionalitat espanyola resten sotmesos al dret civil català mentre mantinguin el veïnatge administratiu a Catalunya. [EAC] (expressa simultaneïtat)
  • Les diferències de canvi així calculades s’han de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què sorgeixin, mentre que els altres canvis en l’import en llibres d’aquests actius financers s’han de reconèixer directament en el patrimoni net. [PGC] (expressa oposició)
  • El procediment, el secretari o secretària judicial, mitjançant una diligència de constància, ha d’exposar si en aquest procediment hi ha peces de convicció o no n’hi ha, i, posat que n’hi hagi, si han estat trameses o no juntament amb el procediment. [Instrucció 3/2018] (expressa condició)
  • El tribunal competent ha de decidir mitjançant interlocutòria, en el termini de vint dies, en vista dels antecedents que constin en les actuacions. [LEC] (equival a “tenint en compte”)
  • Les dues administracions tributàries han d’establir els mecanismes necessaris per a permetre la presentació […] de les declaracions […], amb vista a facilitar el compliment de les obligacions tributàries dels contribuents. [EAC] (expressa finalitat)
  • Tota vegada que em necessiti, aviseu-me. [GIEC] (expressa condició)
  • Són nuls els actes de comunicació que no es facin d’acord amb el que disposa aquest capítol i puguin causar indefensió. Tanmateix, quan la persona notificada, citada o requerida s’hagi donat per assabentada de l’afer i no denunciï la nul·litat de la diligència […], aquesta té des d’aleshores tots els seus efectes, com si s’hagués fet d’acord amb les disposicions de la llei. [LEC](expressa oposició)

 

Aquest apunt lingüístic complementa les aportacions de l’article del Català a la Carta “Connectors conflictius en la redacció jurídica (I)”.

També podeu consultar la resta d’articles del Català a la Carta.

Back to top button