Connectors conflictius en la redacció jurídica (I)

Els connectors són elements lingüístics de gran utilitat per al professional del dret d’avui dia. Serveixen per articular el seu discurs jurídic, però també són una font d’errors i interferències lingüístiques. Amb aquest breu apunt volem destacar 10 connectors que sovint generen errors.

Forma incorrecta Formes correctes
sempre i quan sempre que
a no ser que llevat que, tret que, a excepció que
en relació a en relació amb, amb relació a
en el que concerneix a … pel que concerneix (una cosa) (sense preposició)
màxim sobretot, especialment
en atenció a en vista de
en ordre a amb vista a, amb la finalitat de, a l’efecte de

 

Amb relació a les novetats de la nova Gramàtica de la llengua catalana (2016), ja es poden considerar expressions adequades a la llengua catalana “degut a”, “donat que” i “al respecte”, les quals havien estat considerades castellanismes.

degut a Es pot utilitzar com a locució causal, equivalent a “a causa de” o “perquè”.
donat que Es fa servir amb el significat causal de “considerant que”, “tenint en compte que”, o bé com a equivalent a les construccions “atès que” o “vist que”.
al respecte Serveix per fer referència a un tema ja esmentat anteriorment.

 

Back to top button