Acte de conciliació vs. acta de conciliació

Acte es refereix a un esdeveniment, mentre que acta es refereix a un document.

Acte de conciliació és la trobada (extrajudicial) entre les parts d’un conflicte amb l’objectiu de contrastar les respectives pretensions i mirar d’arribar a un acord. L’acte és conduït per una tercera persona (la persona conciliadora) que vetlla perquè l’acord sigui just i conforme amb la legislació, però que no proposa ni decideix res.

D’altra banda, acta de conciliació fa referència al document que redacta la persona conciliadora en acabar l’acte explicat en el paràgraf anterior. Aquest document constata les manifestacions i els acords a què han arribat les parts o bé la no avinença de les parts i, també, es redacta en els casos en què només ha comparegut una part. En aquest últim cas, es deixa constància que s’ha intentat l’acte de conciliació sense efecte.

Els actes de conciliació són, juntament amb la mediació i l’arbitratge, mètodes adequats de resolució extrajudicial de conflictes, i poden tenir lloc en la majoria jurisdiccions, tot i que la més habitual és la laboral (on el procés de conciliació previ a la via jurisdiccional és obligatori) i la civil (on és facultatiu). A continuació, hi ha un conjunt de combinacions lèxiques habituals amb aquests termes:

Combinacions amb acte de conciliació:

Produir-se, celebrar-se, efectuar-se, sol·licitar, intentar, iniciar un acte de conciliació
Comparèixer, assistir, acudir a un acte de conciliació
Ajornar, suspendre, finalitzar un acte de conciliació

 

Combinacions amb acta de conciliació:

Estendre, redactar, signar, formalitzar una acta de conciliació
Fer constar (una cosa) en l’acta de conciliació
Certificar una acta de conciliació
Impugnar una acta de conciliació
Aportar, annexar, adjuntar una acta de conciliació (a la demanda)

 

Servei Lingüístic del CICAC

[Data d’elaboració: febrer 2023]
Back to top button