Manifest de l’Advocacia Catalana per l’efectiva conciliació de la vida professional i personal en marc del dia Internacional de la Dona (8 de març de 2022)

 

La conciliació de la vida professional i personal no només és un dret de la ciutadania sinó també un factor que contribueix a millorar la societat on vivim i afavoreix la consecució de la igualtat de gènere. En aquest sentit, l’ordenament jurídic i, especialment, la normativa laboral ha estat objecte de successives modificacions per afavorir la conciliació de la vida professional i personal.

Les i els professionals de l’advocacia també tenen dret a conciliar el desenvolupament de les seves funcions professionals amb la seva vida personal i familiar, un fet que creiem fermament que també contribueix a millorar el rendiment professional, la salut i el desenvolupament de les persones.

A Catalunya està vigent el “Protocol de criteris orientatius sobre suspensió d’actes judicials per coincidència d’assenyalaments dels advocats i advocades, i per maternitat o paternitat, per matrimoni o defunció”, si bé, malgrat les bones intencions que posa de manifest la seva redacció, aquest document és un protocol no vinculant que a la pràctica no s’aplica de forma igual en tot el territori, quedant subjecte a l’apreciació personal dels diferents òrgans judicials.

Tot i que la no aplicació d’aquest protocol afecta tota la professió, volem destacar, davant la proximitat del Dia Internacional de la Dona Treballadora, que són, en gran part, les dones advocades les que pateixen especialment l’angoixa i l’estrès que els genera no poder disposar d’un marc normatiu segur que els permeti amb garanties la suspensió dels actes judicials, sense patir efectes negatius per les persones que defensen i per elles mateixes. Aquesta mancança pot suposar un element de discriminació vers les dones que en la societat actual no ens podem permetre.

Des de l’advocacia reclamem, davant la manca de sensibilitat i empatia que alguns òrgans judicials tenen encara en relació a aquesta problemàtica, una actitud proactiva en la defensa de la conveniència d’aplicació del Protocol de criteris orientatius sobre suspensió d’actes judicials per coincidència d’assenyalaments dels advocats i advocades, i per maternitat o paternitat, per matrimoni o defunció” i la necessitat d’informar a tots els òrgans judicials de Catalunya sobre la importància de la seva aplicació efectiva en totes les situacions contemplades al document.

Afirmem el compromís de l’advocacia institucional amb el dret a la conciliació de la vida personal i professional i la voluntat de continuar treballant perquè es recullin en la Llei d’Eficiència processal les demandes de l’advocacia en relació la maternitat i la paternitat com a causa de suspensió del procediment judicial.

La conciliació no és només un dret de les persones treballadores sinó que és també una eina fonamental per a garantir la igualtat entre homes i dones i per contribuir a revertir i compensar la manca d’igualtat de gènere que encara persisteix en la societat en que vivim.

Ple del Consell, 28 de febrer 2022 pel dia Internacional de la Dona, 8 de març 2022

 

manifest en format PDF

Related Articles

Back to top button