Assistència lletrada immediata a víctimes a víctimes de Violència Masclista

Barcelona, 23 de juny de 2021

 

L’art.  31 de la Llei 5/2008 (CAT) del dret de les dones a erradicar la violència masclista  preveu l’obligació de sol·licitar assistència lletrada per assistir a la víctima en la denúncia.

Per tal d’aconseguir l’efectivitat  i el compliment d’aquest dret i fruït de la col·laboració entre el Consell de l’Advocacia Catalana i el departament de Interior de la Generalitat de Catalunya,  per part de MMEE  es procedirà, sempre,   a la petició d’assistència lletrada per víctimes de violència de gènere, des del proper 1 de juliol  de 2021.

Amb data 1 de setembre es procedirà a la petició d’assistència lletrada, sempre,  també a les víctimes de violència domèstica, víctimes de violència i abusos sexuals i tràfic d’éssers humans.

En el marc del protocol establert pel Consell de l’Advocacia Catalana i aprovat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, recordem la importància que:

  • El  lletrat o lletrada designat es personi per realitzar l’assistència en el termini màxim d’una hora.
  • Contacti abans amb la víctima per mitjans telefònics i/o telemàtics.
  • Comuniqui al col·legi la impossibilitat de personar-se per realitzar l’assistència lletrada en aquest període temporal d’una hora, per estar assistint a altra víctima, amb la finalitat que el Col·legi pugui designar altre company que pugui realitzar l’assistència en aquest termini, com a complement de guàrdia.
  • Informi a la víctima de la importància de sol·licitar el reconeixement del dret a la justícia gratuïta, en el supòsit que no estigui inclosa en les previsions de l’art. 2.g de la Llei 1/96, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta.

Us adjuntem el protocol als efectes oportuns.

 

Protocol per a l’assistència immediata a les víctimes de violència masclista Esquema per a l’assistència immediata a les víctimes de violència masclista

 

 

 

 

Related Articles

Back to top button