Dictamen sobre els Tres Tombs: règim legal

Els Tres Tombs és una activitat permesa, l’autorització de la qual correspon als consistoris municipals, amb comunicació expressa a la Generalitat. En ser considerada una concentració d’animals vius segons el Decret 83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya, cal que compleixi amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que aprova el Text refós de Llei de protecció dels animals de Catalunya, així com la normativa relativa a sanitat animal, identificació i registre d’èquids, ordenació zootècnica, sanitària i de benestar animal de les explotacions equines, explotacions ramaderes i transport.

En els Tres Tombs, els èquids son instrumentalitzats i explotats per raons d’oci, festa i tradició. Tanmateix, la forma de diversió per més aferrada que estigui en l’aspecte cultural, estaria limitada per la prohibició legal infligir patiment, estrès, dolor. En aquest context, la inscripció a l’any 2019 dels Tres Tombs al Catàleg del Patrimoni Festiu de la Generalitat de Catalunya, es qüestionable i rectificable, d’acord amb els requisits que ha de complir una activitat catalogada en virtut del Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya.

No existeix normativa expressa que reguli les condicions de benestar dels cavalls i ponis que participen en els Tres Tombs. Els actuals protocols del sector que han pretès regular els requisits per evitar danys als animals no son exigibles legalment i tampoc preveuen cap mecanisme de control davant el seu incompliment.

Una regulació legal estricte i garantista sobre les condicions dels èquids -abans, durant i desprès de les passades-, seria possible abordar-la si es poguessin complir amb els requisits genèrics de la Llei de protecció dels animals. Davant d’una suposada regulació, caldria garantir el seu compliment a través d’una política d’inspecció i control i no fos possible o la regulació no s’apliqués, caldrà obrir el debat a una prohibició com a única mesura per garantir una absoluta protecció dels animals i de les persones.

 

Dictamen sobre els Tres Tombs: règim legal

 

 

Related Articles

Back to top button