Comunicat en relació a la sentència de l’Audiència Provincial de Saragossa (287/2020 de 20 novembre)

Des del Consell de l’Advocacia Catalana, i en relació a la resolució dictada per l’Audiència Provincial de Saragossa, de 20 de novembre de 2020, volem posar de manifest el següent:

La Sentència dictada per la Secció 4a de l’Audiència Provincial de Saragossa (287/2020 de 20 de novembre), en relació a l’acció per impugnar acords en matèria de propietat horitzontal, considera que en el còmput dels terminis substantius (terminis de prescripció i caducitat),  no s’ha de tenir en compte l’establert per l’article 135 de la LEC pels terminis processals, ja que es poden presentar escrits telemàticament els dies inhàbils.

En aquest sentit, i segons la resolució dictada, les demandes s’han de presentar telemàticament en dies inhàbils quan estem davant d’un termini substantiu, en tant que “el uso de las nuevas tecnologías en la comunicación bidireccional entre las partes y el tribunal ha restaurado la autonomía del cómputo del plazo sustantivo”

La interpretació realitzada en la resolució judicial no és pacífica en la doctrina jurisprudencial, sent diverses les resolucions del TS que adopten un criteri diferent.

Sent aquesta una qüestió que hauria de ser clara, en tant afecta a l’exercici dels drets de la ciutadania, des de l’Advocacia Catalana reivindiquem l’adopció de les mesures i modificacions legislatives necessàries, per evitar que el desenvolupament tecnològic pugui provocar una disminució en l’exercici dels drets a la desconnexió digital i a la conciliació de la vida personal i laboral dels professionals de la justícia.

Barcelona, a 7 d’abril de 2021

Related Articles

Back to top button