COMUNICAT DEL CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA

El Consell de l’Advocacia Catalana amb total i escrupolós respecte a la pluralitat ideològica dels professionals que aglutina i a l’ordenament que defineix i articula les nostres funcions com a corporacions de dret públic, i d’acord amb el nostre conegut compromís de l’advocacia amb  la societat i els drets inherents a la mateixa, en conèixer la sentència de la Sala 2a de lo Penal del Tribunal Suprem dictada el dia 28 de setembre de 2020, que ha comportat la inhabilitació del MH 131è President de la Generalitat,

Manifestem:

1er) Que, com no pot ser d’altra manera en l’exercici de la professió a la que representem, respectem la sentència dictada.

2on) No obstant l’anterior, tota sentència pot ser criticada, de contrari, no podria ser objecte de revisió per tutelar drets que hagin pogut ser vulnerats.

En aquest esperit de crítica, i sens perjudici d’un estudi més acurat  de la mateixa més enllà de la interpretació dels fets i l’aplicació de les normes jurídiques, considerem que existeix una greu desproporció entre els fets i la seva sanció, deslegitimant la voluntat popular  lliure, pacífica i democràticament expressada.

Optar per la judicialització d’una reivindicació política ha donat lloc a un resultat desmesurat i contrari als més elementals principis del dret penal que es regeix pels principis de proporcionalitat, oportunitat i intervenció mínima.

Reiterem un cop més que només el diàleg dut a terme des del respecte i el reconeixement mutu, amb voluntat sincera de permetre el lliure exercici democràtic, el respecte a les minories i l’adequació de les lleis a la realitat social permetria retornar a la normalitat necessària per assegurar la prosperitat i el futur polític, social, econòmic, cultural a Catalunya i a Espanya.

Barcelona, a 29 de setembre de 2020

 

COMUNICAT DEL CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA en pdf

 

Related Articles

Back to top button