El CGAE firma un conveni perquè l’advocacia realitzi via electrònica tràmits administratius i de gestió de documents en matèria d’estrangeria

El dimecres 15 d’abril 2020 el CGAE i el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública han firmat aquest conveni que possibilita a advocades i advocats poder realitzar tràmits administratius i gestió de documents per via telemàtica en matèria d’estrangeria.

L’objecte del conveni és habilitar advocades i advocats col·legiats que figurin inscrits en el Registre de representants del CGAE perquè puguin presentar electrònicament documents en representació de terceres persones en relació als tràmits en matèria d’estrangeria que es realitzin a les Delegacions i Subdelegacions del Govern a través de les Oficines d’Estrangeria i en el seu cas àrees o dependències funcionals de Treball i Immigració.

El CGAE crearà en el termini de 2 mesos des de que tingui eficàcia el conveni el Registre de representants  amb el corresponent protocol d’incorporació al mateix, on figuraran inscrites lletrades i lletrades i que estiguin habilitats per actuar.

El protocol d’actuació així com el desenvolupament tècnic necessari que permeti la tramitació electrònica ja s’estan portant  a  terme per part del CGAE i ultimant-se per part de Ministeri.

 

conveni

 

Related Articles

Back to top button