Comunicat de l’Advocacia Catalana davant l’emergència sanitària pel COVID-19 (13/03/20)

Des del Consell de l’Advocacia Catalana, ateses les darreres notícies amb relació a la propagació de la malaltia del COVID-19, i respecte a les quals el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha proposat avui mateix la modificació puntual d’algunes pautes de funcionament habitual del desenvolupament de les actuacions judicials, des de l’advocacia catalana representada tota ella pel Consell de l’Advocacia de Catalunya, en defensa i protecció de la salut dels seus col·legiats i col·legiades, a més de la dels justiciables, que és a qui, en definitiva, les advocades i els advocats i – com també els jutges, jutgesses, Lletrats de l’Administració de Justícia i resta de funcionaris de l’administració de justícia – servim i ens devem, d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, diem i demanem:

1- Les mesures adoptades en el dia d’ahir pel Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) i en el dia d’avui per la Sala de Govern del TSJC siguin immediatament revisades i ampliades per tal que tinguin un abast més ampli i s’acordi de manera generalitzada per a tot el territori de Catalunya la suspensió de les vistes i de totes les actuacions judicials i dels terminis processals, excepció feta de les actuacions previstes en el punt 10 de l’acord de la Sala Govern del TSJC de 12/03/2020.

2- La situació és realment excepcional i el compliment dels acords de la Sala de Govern del TSJC i CGPJ, ampliats en el sentit que demanem, no pot quedar supeditat a la voluntat de cap dels operadors judicials i han de tenir caràcter obligatori i vinculant, per evitar qualsevol tipus d’incertesa, inseguretat jurídica o risc per a ningú.

3- És raonable pensar que no acordar la suspensió dels actes judicials aquí interessada, a més de posar en risc de forma innecessària la salut de totes les persones que hi intervenen – i la dels seus familiars -, i de contribuir a la propagació del virus que avui ens amenaça i al conseqüent col·lapse del sistema sanitari del país, podria fàcilment comportar la generació de situacions d’indefensió als justiciables, que podrien veure vulnerat el seu dret a la defensa i al de tenir accés a un judici amb totes les garanties, drets tots ells que com és sabut recull i garanteix la Constitució espanyola.

4- En un moment excepcional com el que vivim, el legítim criteri de manteniment de les actuacions processals i jurisdiccionals, ha de decaure, necessàriament, davant l’exigència de preservar la salut de tots els operadors jurídics, tots, i consegüentment el dret de defensa. Cal doncs, garantir aquest dret fonamental i sense poder assegurar al cent per cent la salut i protecció de tots els agents intervinents, no el podem considerar-se garantit.

5- Així mateix, cal fer una suspensió programada dels actes judicials per evitar que, feta amb excessiva immediatesa, es provoquin desplaçaments arriscats i innecessaris per part de professionals, ciutadania i els propis funcionaris i membres de la Judicatura.

6- No n’hi ha prou amb la dispensa de l’ús de togues ni amb voluntarioses mesures, menys o més encertades, per a mantenir distàncies prudencials entre les moltes persones que a diari trepitgen centres de detenció o judicials i omplen les zones comuns de tots els edificis judicials i públics vinculats amb el servei públic de l’Administració de Justícia i cal acordar amb caràcter immediat la suspensió de la totalitat de les vistes, assenyalaments, terminis processals i diligències que no resultin urgents, com a mínim durant el transcurs del corrent mes de març i, en tot cas, fins que l’actual escenari de crisi sanitària i d’alarma social associada no millorin.

El consell de l’Advocacia Catalana queda a la disposició de l’Administració de Justícia per col·laborar en el que convingui per mirar de fer front, en la mesura del possible, a aquesta situació fins ara desconeguda a la que totes i tots ens enfrontem, en el nostre cas des de l’àmbit que ens correspon, que és el del Dret i el de la Justícia

12 de març de 2020

Related Articles

Back to top button