COMUNICAT CORPORATIU. En relació a les suspensions de vistes durant l´Estat d´Alarma

Considerem que en virtut del Real Decret d’Estat d’Alarma, totes les actuacions judicials es troben suspeses com a norma general. Aquesta norma general es troba emparada en l’excepcionalitat de la situació, a fi de prioritzar l’interès general, que es concreta en la salut pública i col·lectiva. Partint d’aquest marc definit, l’apartat segon de la D.A.2a estableix una primera excepció a la regla general per a la jurisdicció penal, al indicar que «la suspensión e interrupción no se aplicará», que es circumscriu a situacions concretes que ja per si són considerades de tramitació preferent, urgent o improrrogable.

L’apartat tercer de la D.A.2a estableix una altra excepció a la regla general en indicar que «no será de aplicación a los siguientes supuestos», especificant els casos taxats que no es troben suspeses les actuacions en els ordres contenciós administratiu, civil i social.

Fora dels casos taxats anteriorment, entenem que el marge que se li atorga al jutge per a ampliar-lo a altres supòsits passa per la necessitat de dictar una resolució expressa en la que s’haurà de justificar la necessitat d’acordar aquella actuació judicial concreta, i el dret de les parts del procés que es pretén vetllar dels perjudicis irreparables. De fet, entenem que seria similar a quan s’acorda l’habilitació d’un dia inhàbil emparat en l’art. 183 LOPJ.

Per tant, tret dels assenyalaments que es produeixin en virtut de les actuacions que no han estat suspeses pel RD; entenem que totes les actuacions han quedat suspeses, llevat que el jutge expressament notifiqui la necessitat de realitzar una actuació judicial de les establertes en l’apartat 4 del D.A.2a. 

 

Quadre d’excepcions a la regla general de suspensió d’actuacions judicials
Juris. Penal Habeas corpus, actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.

Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.

Juris. Cont. Adm. Protección de los derechos fundamentales de la persona (art.114 y ss LRJCA), ni autorizaciones o ratificaciones judicial (art.8.6 LRJCA)
Juris. Social Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la LRJS
Juris. Civil La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. d)

La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.

Barcelona, 15 de març de 2020

Related Articles

Back to top button