11 de març: Nous parlants de català: trajectòries i identitats socials (URV)

Una porció significativa dels catalanoparlants actuals són nous parlants, és a dir, persones que no van aprendre català en l’entorn familiar quan eren infants, sinó que l’han adoptat en alguna etapa de la seva trajectòria vital. En aquesta sessió s’oferirà una panoràmica de la recerca sociolingüística més recent sobre qui són aquests nous parlants i sobre com, quan i per què adopten el català. S’aprofundirà en la manera com les seves trajectòries qüestionen una sèrie d’aspectes generalment assumits sobre la relació entre llengua i identitat, i s’exposaran algunes de les preguntes que la recerca sobre aquests perfils de parlants planteja per a la sociolingüística i la política i la planificació lingüístiques. Més informació

Related Articles

Back to top button