La Comissió Mixta aprova un nou protocol sobre suspensió d’actes judicials per coincidència d’assenyalaments en els casos de maternitat, paternitat, matrimoni o defunció d’un familiar dels advocats o advocades

La Comissió Mixta està integrada pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, el Consell de l’Advocacia Catalana i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

La Comissió Mixta, reunida ahir al vespre a la seu del Palau de Justícia, ha aprovat un nou protocol de criteris orientadors sobre suspensió d’actes judicials per coincidència d’assenyalaments dels advocats o advocades, en casos de maternitat, paternitat, matrimoni o defunció d’un familiar.

A més dels casos de maternitat o paternitat, el protocol preveu també la suspensió dels assenyalaments per tractaments de fertilitat que requereixin d’una intervenció clínica o d’un període de repòs, amb prescripció facultativa. Es contempla la suspensió quan suposin una coincidència amb la celebració del matrimoni o la constitució com a parella de fet, i el futur assenyalament no es produirà abans dels període mínim de quinze dies naturals.

Es proposa a més, la suspensió d’assenyalaments en cas de defunció, així com del funeral, d’una persona lligada en línia directa o colateral per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, i no s’efectuarà el futur assenyalament fins transcorreguts de 3 a 5 dies naturals.

Quan l’advocat o advocada estigui de guàrdia del torn d’ofici, això podrà motivar que no se li assenyalin actes processals per al període de guàrdia, o que es suspenguin els actes processals que s’assenyalin després d’haver-se assignat aquest servei de guàrdia.

En els casos en què s’hagués produït una suspensió, l’òrgan judicial, per evitar una ulterior suspensió, procurarà comptar amb l’acord dels advocats i advocades per efectuar el nou assenyalament. En cas de pluralitat de parts, intervindrà el col·legi corresponent per tal de trobar una nova data d’assenyalament que serà consensuada entre tots els advocats i/o advocades intervinents.

Tant els Tribunals com els professionals que intervenen en els processos judicials procuraran aplicar els presents criteris orientatius amb flexibilitat, per tal d’aconseguir disminuir el nombre de suspensions i minimitzar els trastorns que ocasionen.

Poder assolir un acord per actualitzar el Protocol inicial, signat l’any 2007, és la culminació de mesos de treball al respecte i permet recollir de forma més adient les situacions de suspensió d’actes judicials que ho requereixen, adaptant-les a les circumstàncies actuals.

Aquest Protocol ha estat aprovat amb l’informe favorable del Consejo General del Poder Judicial.

Barcelona, 14 de gener de 2020

PROTOCOL DE CRITERIS ORIENTATIUS SOBRE SUSPENSIÓ D’ ACTES JUDICIALS

Related Articles

Back to top button