Comunicat de la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat

Des de la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat del Consell de l’Advocacia Catalana i des del màxim respecte que ens mereixen les resolucions judicials així com el dret de defensa, mostrem la nostra preocupació per la interpretació jurídica que s’ha realitzat en la Sentència 38/18 dictada en data 26 d’abril 2018 per l’Audiència Provincial de Navarra en el cas conegut com “la Manada”, que ha provocat el rebuig i indignació d’ una part important de la ciutadania.

Com a advocacia institucional tenim una responsabilitat en la lluita i reivindicació de la llibertat i la igualtat efectiva entre dones i homes.

En aquest sentit i un cop analitzada la Sentència considerem necessari recordar el contingut del Conveni d’Istambul ratificat per Espanya en data 6 de juny de 2014. Aquest Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, estableix en el seu article 3.a que s’entén per violència envers les dones tots els actes de violència basats en el gènere que puguin implicar danys i/o patiments de naturalesa física, sexual, psicològica i econòmica…

Des de l’advocacia institucional entenem que el debat no només s’ha de centrar en els aspectes jurídics i tècnics dels tipus penals als que es refereix la Sentència sinó que la reflexió ha de ser més profunda i pràctica i exigeix un canvi en la perspectiva d’anàlisi jurídic interpretatiu.

Es per això que des de l’Advocacia Catalana creiem que és necessari focalitzar els esforços en dos àmbits: en primer lloc treballar i impulsar les modificacions legislatives necessàries per a redefinir els conceptes jurídics i requisits del tipus penal d’agressió sexual (intimidació, violència…) d’acord amb la realitat social i en particular la realitat de les dones.

En segon lloc, lluitar per aconseguir la introducció de la perspectiva de gènere en la justícia i en la legislació, necessària per aconseguir una readaptació i interpretació de les normes aplicables.

La perspectiva de gènere com a mètode jurídic d’anàlisi ajuda a identificar i prendre consciència de les experiències i vivències diferenciades entre dones i homes per identificar els desequilibris de poder que existeixen per raons de gènere. Aquest perspectiva només es podrà aconseguir amb l’adequada sensibilització, formació i especialització en perspectiva de gènere, tasca que volem emprendre per tal de que es superin prejudicis i estereotips existents en la nostra societat amb l’únic objectiu d’avançar cap a la igualtat real.

Barcelona, 4 de maig de 2018

 

Related Articles

Back to top button