Funcions de la Comissió del TOAD, SOJ i AJG

La Comissió del Torn d’Ofici del CICAC, presidida per un/a Degà/na, té com a funció la de donar suport tècnic al Plenari de CICAC en tot el que pugui afectar a la matèria de Torn d’ofici, l’assistència al detingut i l’assistència jurídica gratuïta.

Igualment coordina les actuacions conjuntes de l’Advocacia catalana en matèria de Torn d’ofici, assistència al detingut i assistència jurídica gratuïta de Catalunya. Dóna suport tècnic i jurídic als Col·legis d’Advocats de Catalunya, en la matèria i unifica criteris d’interpretació.

Intervé en diferents comissions i grups de treball  amb l’administració relacions en la matèria de Torn d’ofici, l’assistència al detingut i l’assistència jurídica.

Participa en representació de l’Advocacia catalana en matèria de Torn d’ofici, assistència al detingut i assistència jurídica gratuïta a les reunions i comissions del CGAE.

Prepara, revisa i certifica la documentació dels Col·legis d’Advocats, mensual i trimestral, als efectes d’efectuar els pagaments a lletrats i col·legis derivats d’actuacions de Torn d’ofici, assistència al detingut i gestió de l’assistència jurídica gratuïta.

Es coordina també amb les altres comissions del CICAC en tot allò que pugui afectar a la matèria de Torn d’ofici, l’assistència al detingut i l’assistència jurídica.

Té com subcomissions relacionades la de penitenciari i la d’estrangeria i coordina els membres de l’advocacia catalana de la subcomissió de violència contra la dona del CGAE.

Related Articles

Back to top button