Home / Sin categoría / Presentació telemàtica d’escrits judicials 2022

Presentació telemàtica d’escrits judicials 2022

 

Incidència general de comunicacions/certificat d’indisponibilitat

Incidència general de comunicacions/certificat d’indisponibilitat

El passat dimarts 3 d’octubre de 2022 es va produir una incidència en l’extranet del professional, que va dificultar/impedir l’accés durant un cert temps. L’interval afectat va ser entre 13:30 i 15:00 hores, aproximadament.

No va ser gaire temps l’afectació, però el període sí que és crític, al voltant de les 15:00, i per això hem decidit emetre certificat, activant el pla de contingència habitual.

Divendres 9 de setembre de 2022 es produir una incidència en un component transversal de la Generalitat que va impactar l’extranet del professionals, impedint l’accés. L’interval afectat va ser entre 13.30 i 15 hores.

No va ser gaire temps l’afectació, però el període sí que és crític, al voltant de les 15:00, i per això vam decidir emetre certificat, activant el pla de contingència habitual.

El proper, dissabte 16 de juliol, de les 22:00 hores fins al dia 17 de juliol a les 07:30 hores, hi haurà un tall de servei de cinc hores aproximadament que s’iniciarà a la 01:00 hora que afectarà els següents sistemes d’informació:

  • Presentació d’escrits i de demandes mitjançant software de les empreses o IAP
  • Accés al FTP Col·legi d’Advocats
  • Comunicació amb LEXNET
  • Comunicació amb ARCONTE
  • Signatura electrònica i Noticat
  • Accés al sistema AVEP

Avui 28 de juny de 2022 s’ha produït una incidència en l’extranet del professional que ha impedit la presentació de demandes i escrits entre les 12:00 i les 15:10 hores, aproximadament.

Com en aquest interval ha pogut quedar afectada la presentació d’escrits a termini, hem activat el pla de contingència habitual.

El divendres 13 de maig, al voltant de mig matí, una incidència a l’extranet del professional del sistema e-justícia.cat va dificultar la presentació d’escrits telemàtics i la recepció de notificacions telemàtiques.

Atesa la situació d’inestabilitat de l’Extranet del Professional durant els dies 6 i 7 d’abril,  el Departament de Justícia ens ha comunicat que han publicat un certificat d’indisponibilitat a la Seu Judicial, que trobareu clicant aquí

Pautes per a la presentació telemàtica d’escrits judicials

Pautes per a la presentació telemàtica d’escrits judicials

Podeu consultar l’acord del Secretari de Govern del TSJC sobre els criteris per   presentar escrits i documents per via telemàtica, en relació a la seva correcta  indexació  i identificació , especialmente en els supòsits de demanda i contestació  a la demanda, als efectes de permetre una fàcil i adequada localització i consulta.

En aquest sentit:

  • L’escrit o document principal (demanda/contestació a la demanda) de les parts d’un procediment s’haurà de presentar de forma diferenciada i separada dels documents annexos, incloent-se, en primer lloc, com a document 00 l’escrit principal amb la denominació d’escrit de demanda o escrit de contestació a la demanda, i a continuació la resta de documents annexos, foliats i amb índex electrònic segons disposa l’article 273.4 LEC.
  • Els documents annexos han de generar un fitxer per a cada document, per tant, han d‘estar perfectament individualitzats, si bé, en un únic PDF es poden agrupar documents que siguin de la mateixa naturaleza.
  • La denominació dels fitxers ha de ser descriptiva de la naturalesa del document, evitant denominacions genèriques que dificultin la seva localització.
  • No es podrà incloure en un únic fitxer PDF la totalitat de la documentació d’un assumpte

Consulteu els documents:

acord pautes presentació telemàtica ejcat acuerdo pautas presentación telemática ejcat