Venim dient que és incorrecte!

En la redacció jurídica és molt abundant l’ús de la perífrasi venir + gerundi en què el verb venir no té el matís de moviment. Aquest ús, però, no és adequat i cal recórrer a altres construccions com el present d’indicatiu o el pretèrit perfet.

Incorrecte: Venim observant aquestes irregularitats des de fa unes quantes setmanes.

Correcte: Observem/Hem observat aquestes irregularitats des de fa unes quantes setmanes.

La perífrasi acabada de descriure no s’ha de confondre amb construccions en què el verb venir sí que expressa moviment i significa ‘desplaçar-se cap al lloc on és la persona que parla’ i en què el gerundi expressa la manera com es duu a terme l’acció verbal:

Els jutges venen corrent pel passadís.

D’altra banda, el verb venir també pot anar seguit d’un participi. En aquests casos, sol expressar la mateixa idea que el verb ser o estar i el seu ús és totalment adequat als registres formals.

El procés d’obertura de les pliques és el que ve determinat en el plec de clàusules administratives particulars aprovat.

El desplegament reglamentari d’aquesta Llei ve donat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Back to top button