Subsanem o esmenem?

Subsanem o esmenem? En llenguatge jurídic català, esmenem. Hem d’utilitzar aquest verb quan volem fer referència a la introducció de canvis en un text, sia un contracte, uns estatuts, una sentència o qualsevol altre text. També podem utilitzar modificar com a sinònim, però en tot cas hem d’evitar el castellanisme subsanar.

Ara bé, quan el verb subsanar es combina amb altres mots com problemes o defectes, el significat varia lleugerament i podem recórrer a altres traduccions com solucionar, resoldre o reparar, les quals ens permeten obtenir una redacció més precisa i adequada.

Vegeu els exemples següents extrets de la LEC i la LECrim:

en castellà en català
[…] se introduce un instrumento para subsanar rápidamente, de oficio o a instancia de parte, las manifiestas omisiones de pronunciamiento, […] (LEC) […] s’introdueix un instrument per solucionar ràpidament, d’ofici o a instància de part, les manifestes omissions de pronunciament, […] (LEC)
Artículo 166  Nulidad y subsanación de los actos de comunicación (LEC) Article 166 Nul·litat i esmena dels actes de comunicació (LEC)
Artículo 418  Defectos de capacidad o representación. Efectos de su no subsanación o corrección. Declaración de rebeldía (LEC) Article 418 Defectes de capacitat o representació. Efectes de la no-esmena o correcció. Declaració de rebel·lia (LEC)
Si el Tribunal estima procedente el artículo por falta de autorización para procesar, mandará subsanar inmediatamente este defecto, […] (LECrim) Si el tribunal estima procedent l’article per manca d’autorització per processar, ha de manar solucionar immediatament aquest defecte […](LECrim)
Si en el recurso se pidiera la declaración de nulidad del juicio por infracción de normas o garantías procesales que causaren la indefensión del recurrente, en términos tales que no pueda ser subsanada en la segunda instancia, […] (LECrim) Si en el recurs es demana la declaració de nul·litat del judici per infracció de normes o garanties processals que causin la indefensió del recurrent, en termes tals que no pugui ser reparada en la segona instància, […] (LECrim)
Back to top button