La traducció del terme auto al català (II)

Reprenent el fil que vam iniciar en l’article anterior, ‘auto’ pot tenir més d’un significat i cal saber trobar l’equivalent exacte a l’hora de traduir-lo per no caure en l’error. A més de designar una resolució judicial, el terme ‘auto’, emprat en plural, també pot fer referència a les diligències d’un procediment judicial. Hem recopilat algunes de les expressions més habituals que contenen aquest mot i les acompanyem de la seva traducció al català. Fixem-nos que en català tendim a explicitar l’article, mentre que en castellà s’omet.

Constar/obrar en autos Constar en les actuacions
Acreditar en autos Acreditar en les actuacions
Separar un documento de los autos Separar un document de les actuacions
Unir a los autos de su razón Unir a les actuacions que l’han motivat
Remitir los autos al tribunal competente Remetre/reenviar les actuacions al tribunal competent
Acumulación de autos Acumulació d’actuacions
Traer los autos a la vista Portar les acutacions a la vista

 

Cal precisar que en alguns casos anteriors ‘autos’ també es podria traduir per ‘processos’ (per exemple, ‘acumulació de processos’); o bé ‘causa’ (per exemple, ‘remetre/reenviar la causa al tribunal competent’, ‘acumulació de causes’). En d’altres expressions, però, el mot ‘causa’ ja forma part de l’expressió fixada:

Arrastrar/avocar los autos Avocar la causa

 

En tercer i darrer lloc, també trobem la paraula ‘autos’ utilitzada en l’expressió ‘en el caso de autos’, molt habitual en la redacció de sentències i altres documents judicials. Aquesta expressió, cal traduir-la per ‘en el cas que ens ocupa’ o bé ‘en aquest cas’. Vegem-ne alguns exemples:

 

TERCERO.- Así pues, en el caso de autos el demandado, que no es titular de ningua marca… 3. Així doncs, en el cas que ens ocupa, el demandat, que no és titular de cap marca…
[…] lo único que puede impedir el juego del silencio positivo […] es que exista norma con rango de Ley que prevea el efecto negativo del silencio, lo cual no ocurre en el caso de autos. […] l’únic que pot impedir el joc del silenci positiu […] és que hi hagi una norma amb rang de llei que prevegi l’efecte negatiu del silenci, la qual cosa no s’esdevé en aquest cas.

 

En resum, queda manifest que el terme ‘auto’ té més d’un equivalent en la llengua catalana  i que cal anar en compte a l’hora de traduir-lo, ja que la possibilitat de caure en l’error és elevada sobretot en el registre del llenguatge jurídic, en què la influència del castellà és notable.

Servei Lingüístic del CICAC

Back to top button