“En vista de” o “amb vista a”?

Les locucions en vista de i amb vista a difereixen tant en la forma com en el significat. En vista de és sinònim de considerant, atenent, tenint en compte; mentre que amb vista a expressa finalitat i és sinònim d’expressions com amb la intenció de o amb la finalitat de.

Totes dues són habituals en el llenguatge jurídic català, i cal anar en compte a l’hora emprar-les a causa de la confusió que genera la semblança fonètica de les preposicions que les introdueixen.

Vegem-ne alguns exemples:

En vista de les proves practicades, no s’ha acreditat el fet amb seguretat ni certesa.

Cal assenyalar que els tribunals són competents en matèria de dret mercantil en vista de l’article 102 del Reglament.

La qualificació del registrador, amb vista a la pràctica de la inscripció del dret, acte o fet jurídic, i del contingut dels assentaments registrals, ha de ser global i unitària.

Amb vista a regular el dret d’habitatge, la Llei 18/2007 fixa els paràmetres de qualitat i d’accessibilitat dels habitatges, entre altres qüestions.

Equivalències entre català i castellà

Català Castellà
En vista de En vista de, en consideración de, en atención a, atendiendo a, etc.
Amb vista  a Con miras a, con vistas a, de cara a, en orden a, con la finalidad de, con el propósito de, etc.

 

Servei Lingüístic del CICAC

Back to top button