Els TSJ o els TSJs? Nova normativa sobre el plural de les sigles

La nova normativa de la llengua catalana es pronuncia sobre com formar el plural de les sigles i obre la porta —fins ara tancada— a afegir-hi una essa. Per tant, la resposta a la pregunta “Els TSJ o els TSJs?” és que totes dues opcions són possibles. Vegem-ne més exemples de l’àmbit jurídic:

El DOGC Els DOGCs o bé els DOGC Diari Oficial de la Generalitat
La STS Les STSs o bé les STS (cal evitar *SSTS) sentència del Tribunal Suprem
La CA Les CAs o bé les CA comunitat autònoma
El DNI Els DNIs o bé els DNI document nacional d’identitat
La DA Les DAs o bé les DA disposició addicional
L’IVA Els IVAs o bé els IVA impost sobre el valor afegit
El CIF Els CIFs o bé els CIF codi d’identificació fiscal

 

Tanmateix, la possibilitat d’afegir una essa no és aplicable a totes les sigles: les sigles que es formen a partir d’un sintagma que majoritàriament s’utilitza en plural (ho il·lustra el cas dels MENA, menors estrangers no acompanyats, i els DESCA, els drets econòmics, socials, culturals i ambientals) i les sigles que designen institucions o documents que són únics (en són exemples, el TC i l’LJCA) no permeten la formació del plural mitjançant una essa.

Recordem que no és admissible duplicar les lletres per formar el plural d’una sigla, ja que es formarien sigles inversemblants com ara *DDNNII o bé els *TTSSJJ. Només es conserven alguns casos que, atesa la seva llarga tradició, mantenen la duplicació: PPCC, CCOO i JJOO.

Back to top button