Com es tradueix no ha lugar?

L’expressió castellana no ha lugar es pot traduir per no escau o l’expressió sinònima no és procedent, i també, segons el context, per no pertoca, no correspon o l’adjectiu denegat/da.

Prové del terme haber lugar, que, segons el Diccionario panhispánico del español jurídico, fa referència a l’acció d’estimar la sol·licitud a la qual es refereix una resolució judicial. En les resolucions judicials, sovint apareix utilitzada en la seva forma negativa (no ha lugar).

Vegem-ne alguns exemples i la seva traducció:

Sentencia declarando no haber lugar al recurso interpuesto por… Sentència que declara que no escau el recurs interposat per…

 

Declara no haber lugar a la recusación. Declara que no és procedent la recusació.

 

No ha lugar a admitir a trámite el recurso de reposición

 

No escau/no és procedent admetre a tràmit el recurs de reposició.
Resolución sobre su demanda: no ha lugar. Resolució sobre la seva demanda: denegada.

 

 

A pesar que sigui habitual veure l’expressió en forma negativa, també es pot utilitzar en forma afirmativa:

La Sala acuerda: ha lugar a la aclaración del fallo de la Sentencia dictada… La Sala acorda: escau l’aclariment de la decisió de la Sentència dictada…

 

Esta Sala ha decidido: ha lugar el recurso de casación…

 

Aquesta Sala ha decidit: pertoca el recurs de cassació…
El texto correspondiente a cada rúbrica puede ir acompañado, si ha lugar, de una traducción… El text corresponent a cada rúbrica pot anar acompanyat, si correspon, d’una traducció…

 

Fonts:

Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català (2010). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Vicepresidència, Secretaria de Política Lingüística.

Justiterm (en línia). Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Back to top button